19 marca 2021

Od czego zależy wysokość alimentów?

Adwokat ds. rozwodów często nie kończy swojej pracy zaraz po orzeczeniu rozwiązania związku małżeńskiego. Spornymi kwestiami często pozostaje także majątek stron oraz alimenty na dzieci. W tym drugim przypadku wysokość alimentów uzależniona jest od wielu czynników, nie bez zasady jest także to, komu zostaną one przyznane. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu, od czego zależy właśnie wysokość alimentów?

Obowiązek alimentacyjny

Obowiązek alimentacyjny to nic innego jak obowiązek dostarczenia środków utrzymania innej osobie, w celu zabezpieczenia jej egzystencji, a która z różnych powodów, własnymi siłami nie jest w stanie zabezpieczyć owych środków sama. Mowa tutaj głównie o małoletnich dzieciach, oraz współmałżonkach, które w czasie trwania małżeństwa nie pracowały zawodowo, a np. zajmowały się domem i dziećmi.

Instytucja alimentacji stoi na straży zabezpieczenia rodzinie niezbędnych środków do dalszego funkcjonowania, a obciążeni tym obowiązkiem są najczęściej osoby związangmae najbliższą więzią. Tak więc, alimenty mają przede wszystkim kształtować poczucie odpowiedzialności za losy najbliższych.

Kiedy wygasa obowiązek alimentacyjny?

Obowiązek alimentacyjny ściśle związane z osobą uprawnionego i zobowiązanego:

  • Wygasają z ich śmiercią.
  • Nie należą do spadku.

Należy jednak pamiętać, że roszczenia alimentacyjne, w przeciwieństwie do roszczenia o spełnienie poszczególnych świadczeń, nie ulega przedawnieniu.

Co w sytuacji, gdy osoba uchyla się od płacenia alimentów?

W przypadku niepłacenia alimentów uprawniony do ich pobierania, lub prawny opiekun, może wystąpić z wnioskiem egzekucyjnym, a także może również zgłosić ten fakt organom ścigania. Zgodnie z art. 209 Kodeksu Karnego uchylanie się od alimentów jest zagrożone grzywną, karą ograniczenia wolności albo nawet pozbawieniem wolności do jednego roku.

Od czego zależy wysokość alimentów?

Przed przystąpieniem do ustalenia wysokości alimentów na dziecko należy najpierw wyliczyć miesięczny koszt jego utrzymania. Całkowity koszt utrzymania nieletniego jest podstawą do wyliczenia alimentów. Sąd przy ustaleniu wysokości świadczeń bierze pod uwagę:

  • dochód rodziców,
  • czas, jaki każdy z rodziców poświęca na dziecko,
  • możliwości majątkowe zobowiązanego, np. jeżeli dochód jego jest niski sąd bierze pod uwagę także posiadany majątek: samochody, nieruchomości.

Wysokość alimentów jest więc wypadkową wielu czynników, i wcale nie oznacza, że udział finansowy obydwu rodziców musi być jednakowy.

Czy po ukończeniu przez dziecko 18 roku życia kończy się świadczenie alimentacyjne?

Przepisy polskiego prawa nie określają górnej granicy wieku dziecka, do którego trwa obowiązek alimentacyjny. Co do zasady, względem dziecka pełnoletniego rodzice mogą uchylić się od ich płacenia, w dwóch sytuacjach:

  • gdy alimenty są połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem,
  • gdy dziecko nie dokłada starań, w celu uzyskania możliwości samodzielnego utrzymywania się poprzez podjęcie pracy zarobkowej.

Adwokat ds. rozwodowych i rodzinnych pomoże Państwu w krótkim czasie uzyskać należne świadczenia na dziecko lub dzieci, które posłużą do zabezpieczenia ich potrzeb bytowych. W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

Siedziba główna:
ul. Ariańska 18/7
31-505 Kraków

sprawdź na mapie

Dane kontaktowe:

Adw. Marcin Czekaj
tel: +48 608 474 523
e-mail: m.czekaj@cswadwokaci.pl

Adw. Paulina Wilk
tel: +48 505 966 861
e-mail: p.wilk@cswadwokaci.pl