19 marca 2021

Od czego zależy wysokość alimentów?

Obowiązek alimentacyjny wobec dzieci

Adwokat ds. rozwodów często nie kończy swojej pracy zaraz po orzeczeniu rozwiązania związku małżeńskiego. Spornymi kwestiami często pozostaje także majątek stron oraz alimenty na dzieci. W tym drugim przypadku wysokość alimentów uzależniona jest od wielu czynników. Nie bez zasady jest także to, komu zostaną one przyznane. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu, od czego zależy właśnie wysokość alimentów?

Obowiązek alimentacyjny

Obowiązek alimentacyjny to nic innego jak obowiązek dostarczenia środków utrzymania innej osobie, w celu zabezpieczenia jej egzystencji, a która z różnych powodów, własnymi siłami nie jest w stanie zabezpieczyć owych środków sama. Mowa tutaj głównie o małoletnich dzieciach, oraz współmałżonkach, które w czasie trwania małżeństwa nie pracowały zawodowo, a np. zajmowały się domem i dziećmi. W ich przypadku sąd może nałożyć obowiązek alimentacyjny na męża, w tym byłego męża, który zobowiązany zostaje do zapewnienia środków do życia dzieciom i/lub też żonie. O tym drugim przypadku pisaliśmy szerzej w artykule: Alimenty na żonę, czyli wszystko co powinniście o nich wiedzieć.

Instytucja alimentacji stoi na straży zabezpieczenia rodzinie niezbędnych środków do dalszego funkcjonowania, a obciążeni tym obowiązkiem są najczęściej osoby związane najbliższą więzią. Tak więc, alimenty mają przede wszystkim kształtować poczucie odpowiedzialności za losy najbliższych, a jeżeli ktoś się od nich uchyla musi wiedzieć, że grozi za to odpowiedzialność karna – Czym jest niealimentacja i co za nią grozi?

Wysokość alimentów

Wysokość alimentów na dzieci wzbudza wiele emocji, nie tylko wśród osób, które zobowiązane są do ich płacenia, ale także, a może i przede wszystkich u osób, które mają je otrzymać. Wyniki spraw tego typu bardzo trudno przewidzieć, zazwyczaj jednak nie pokrywają one podstawowych potrzeb dziecka. Tylko dobry adwokat powie nam wprost, czego możemy się spodziewać, a także pomoże wywalczyć wyższą kwotę. Należy jednak pamiętać, że ostateczny wyrok to wypadkowa bardzo wiele czynników, z czego na niektóre z nich możemy nie mieć wpływu. Zaleca się więc, aby przed sprawą o alimenty na dziecko, dokładnie się do niej przygotować, w tym okazać wszelkie rachunki, na rzeczy które kupujemy.

Kiedy wygasa obowiązek alimentacyjny?

Zgodnie z ogólną zasadą, obowiązek alimentacyjny może trwać tak długo, jak długo dziecko nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Co istotne, nie musi się wcale zakończyć, z chwilą ukończenia przez nie pełnoletności. Jeżeli uczy się dalej, lub też ma orzeczoną niepełnosprawność, obowiązek alimentacyjny będzie trwał dalej.

Obowiązek alimentacyjny jest ściśle związany z osobą uprawnionego i zobowiązanego:

 • Wygasają z ich śmiercią.
 • Nie należą do spadku.

Należy jednak pamiętać, że roszczenia alimentacyjne, w przeciwieństwie do roszczenia o spełnienie poszczególnych świadczeń, nie ulega przedawnieniu.

Co w sytuacji, gdy osoba uchyla się od płacenia alimentów?

W przypadku niepłacenia alimentów uprawniony do ich pobierania, lub prawny opiekun, może wystąpić z wnioskiem egzekucyjnym, a także może również zgłosić ten fakt organom ścigania. Zgodnie z art. 209 Kodeksu Karnego uchylanie się od alimentów jest zagrożone grzywną, karą ograniczenia wolności albo nawet pozbawieniem wolności do jednego roku.

Od czego zależy wysokość alimentów?

Przed przystąpieniem do ustalenia wysokości alimentów na dziecko należy najpierw wyliczyć miesięczny koszt jego utrzymania. Całkowity koszt utrzymania nieletniego jest podstawą do wyliczenia alimentów. Kodeks rodzinny i opiekuńczy wyraźnie wskazuje, że zakres świadczenia zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawionego, a także zarobkowych i majątkowych potrzeb osoby zobowiązanej, do ich płacenia.

Sąd przy ustaleniu wysokości świadczeń bierze pod uwagę:

 • dochód rodziców,
 • czas, jaki każdy z rodziców poświęca na dziecko,
 • usprawiedliwione potrzeby dziecka,
 • możliwości majątkowe zobowiązanego, np. jeżeli dochód jego jest niski sąd bierze pod uwagę także posiadany majątek: samochody, nieruchomości. Należy jednak podkreślić, że wysokość alimentów nie może być wyższa, niż to, co rodzic jest w stanie udźwignąć.

Wysokość alimentów jest więc wypadkową wielu czynników, i wcale nie oznacza, że udział finansowy obydwu rodziców musi być jednakowy. Zazwyczaj bowiem nigdy nie ma sytuacji, gdy zarabiają oni podobnie.

Usprawiedliwione potrzeby dziecka, czyli jakie?

Zazwyczaj, im wyższe są usprawiedliwione potrzeby dziecka, tym wysokość alimentów jest wyższa. Nie wszystkie jednak są usprawiedliwione. Zakup kolejnej zabawki, z pewnością nie będzie brany pod uwagę. Sądy zaliczają do usprawiedliwionych potrzeb dziecka:

 • zapewnienie mieszkania,
 • wyżywienie,
 • ubranie,
 • środki higieny osobistej,
 • leczenie,
 • wypoczynek.

Inne koszty utrzymania małoletniego zależą już od okoliczności. Należy również podkreślić, że wysokość alimentów będzie inna dla niemowlaka, inna dla nastolatka, a jeszcze inna dla osoby niepełnosprawnej – inne są bowiem ich potrzeby.

Pojęcie usprawiedliwionych potrzeb wiąże się z zasadą równej stopy życiowej.

Co nie ma wpływu na wysokość alimentów?

Zgodnie z art. 135 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego § 3. Na zakres świadczeń alimentacyjnych nie wpływają:

1) świadczenia z pomocy społecznej lub funduszu alimentacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808 i 875), podlegające zwrotowi przez zobowiązanego do alimentacji;

2) świadczenia, wydatki i inne środki finansowe związane z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

3) świadczenie wychowawcze, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407);

4) świadczenia rodzinne, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111);

5) rodzicielskie świadczenie uzupełniające, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. poz. 303).

Czy po ukończeniu przez dziecko 18 roku życia kończy się świadczenie alimentacyjne?

Jak to już zostało zaznaczone, przepisy polskiego prawa nie określają górnej granicy wieku dziecka, do którego trwa obowiązek alimentacyjny. Co do zasady, względem dziecka pełnoletniego rodzice mogą uchylić się od ich płacenia, w dwóch sytuacjach:

 • gdy alimenty są połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem,
 • gdy dziecko nie dokłada starań, w celu uzyskania możliwości samodzielnego utrzymywania się poprzez podjęcie pracy zarobkowej.

Adwokat ds. rozwodowych i rodzinnych pomoże Państwu w krótkim czasie uzyskać należne świadczenia na dziecko lub dzieci, które posłużą do zabezpieczenia ich potrzeb bytowych. W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

Siedziba główna:
ul. Ariańska 18/7
31-505 Kraków

sprawdź na mapie

Dane kontaktowe:

Adw. Marcin Czekaj
tel: +48 608 474 523
e-mail: m.czekaj@cswadwokaci.pl

Adw. Paulina Wilk
tel: +48 505 966 861
e-mail: p.wilk@cswadwokaci.pl