17 października 2022

Czym jest niealimentacja i co za nią grozi?

niealimentacja-adwokat-alimenty

Świadczenia alimentacyjne, alimenty, to obowiązkowe i regularne świadczenia rodziców na rzecz małoletnich dzieci, a w przyszłości również dzieci wobec rodziców. Niestety, nadal bardzo wiele osób uchyla się od płacenia zasądzonych kwot. Niemal 2 miliony złotych dziennie. W takim tempie, w badanym przez NIK okresie (2021 rok) rósł w Polsce dług osób zobowiązanych do płacenia alimentów. W efekcie takiej sytuacji, w połowie 2021 roku, łączna kwota ich zadłużenia wobec funduszu alimentacyjnego wynosiła prawie 13 mld złotych. Podpowiadamy, czym jest niealimentacja i co za nią grozi?

Jak nie płacić alimentów?

Z takim pytaniem często spotykają się adwokaci. Rodzice bowiem szukają sposobów, by nie włączać się w finansowe utrzymanie własnego dziecka, często zaznaczając nawet, że drugi z nich otrzymuje świadczenie wychowawcze 500 plus, które to powinno w zupełności wystarczyć do zaspokojenia podstawowych potrzeb dziecka. Alimenciarze zazwyczaj ukrywają swoje rzeczywiste dochody, obniżając wysokość zasądzonych kwot, a w postępowaniach sądowych starają się sprawiać wrażenie rodziców, którym to zależy na utrzymywaniu dziecka, ale nie zawsze mają ku temu środki.

Czym jest niealimentacja?

Należy wyraźnie podkreślić, że niealimentacja jest przestępstwem polegającym na uchylaniu się przez sprawcę od ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego. Pod pojęciem uchylania się należy rozumieć wolę sprawcy, który to mimo posiadania możliwości finansowych nie chce łożyć na utrzymanie uprawnionego, zazwyczaj dziecka. Stan taki musi się utrzymywać przez dłuższy czas.

Niealimentacja i odpowiedzialność cywilna

Osoba, która nie otrzymuje zasądzonych alimentów, może skierować sprawę do egzekucji komorniczej, wówczas, gdy samodzielne próby wyegzekwowania świadczenia okażą się nieskuteczne. Należy również zaznaczyć, że uprawniony może także wnioskować o przyznanie mu omawianych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, który to organ ma ogólnokrajowy charakter. Tak więc, niealimentacja wiąże się w pierwszej kolejności z możliwością złożenia sprawy cywilnej.

Niealimentacja i odpowiedzialność karna

Nie każda osoba wie, że uchylanie się od płacenia alimentów wiąże się także z odpowiedzialnością karną. Zgodnie z art. 209 Kodeksu Karnego:

  • 1. Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Jak odzyskać zaległe alimenty?

Skoro niealimentacja jest przestępstwem, to oznacza, że podlega ona ściganiu na wniosek osoby pokrzywdzonej, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego (art. 209 §  2. Kodeksu Karnego).

Kto może zawiadomić o niealimentacji?

O tym, że ktoś zalega z płaceniem alimentów może zawiadomić:

  • Pełnoletnia osoba pokrzywdzona, wobec której zasądzono wypłacanie alimentów.
  • Rodzic lub opiekun prawny, gdy niealimentacją pokrzywdzone jest małoletnie dziecko.
  • Organ pomocy społecznej.
  • Organ, który podejmuje działania wobec dłużnika alimentacyjnego.

Gdzie można złożyć wniosek o niealimentacji?

Wniosek o nie alimentacji należy złożyć na policji lub w prokuraturze, najprościej w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby uprawnionej do alimentów. Wniosek należy złożyć na piśmie, poprzez wysłanie go listem poleconym lub też osobiście.

Co powinien zawierać wniosek o niealimentację?

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa nie alimentacji składane jest w formie pisemnej i nie wymaga stosowania żadnych, gotowych formularzy. Wniosek taki powinien zawierać:

  • dane osoby zgłaszającej podejrzenie popełnienia,
  • dane osoby podejrzewanej o popełnienie przestępstwa,
  • informację, że według podejrzeń zawiadamiającego doszło do popełnienia przestępstwa z art. 209 Kodeksu Karnego,
  • uzasadnienie stanowiska zawiadamiającego
  • podpis zawiadamiającego.

Czy adwokat od alimentów będzie nam potrzeby?

Odpowiedź na to pytanie brzmi TAK, ponieważ pomoże on nam nie tylko sformułować wniosek o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, ale także będzie uczestniczył w naszym imieniu w przesłuchaniu na policji lub prokuraturze. Podpowie również, jakie dowody należy złożyć, aby właściwie uzasadnić swoją sytuację.

Czy wniosek o nie alimentacji podlega opłacie?

Nie. Wniosek o niealimentację nie podlega żadnej opłacie. Złożenie zawiadomienia wraz z wnioskiem o ściganie sprawcy jest całkowicie bezpłatne.

A co z pracodawcami uporczywych alimenciarzy?

Niestety alimenciarze poszukują różnych sposobów na to by uniknąć płacenia alimentów. Jednym ze sposobów jest „dogadywanie” się z pracodawcom, żeby ten, wypłacał im pensję „pod stołem” lub zatrudniał ich na czarno. Wprawdzie za taki proceder grozi gara grzywny nawet 45 tys. złotych, acz nadal jest to częsta praktyka. Od grudnia 2021 roku firmy zyskały dodatkowe narzędzie, pozwalające sprawdzić, czy pracownik zalega z alimentami. Ruszył również Krajowy Rejestr Zadłużonych. Niestety do dnia dzisiejszego, żaden z alimenciarzy nie został do niego wpisany, a bez wpisu nie można ukarać pracodawcy. Nie musi on bowiem wiedzieć o obowiązku alimentacyjnym pracownika, z którego ten się nie wywiązuje.

We wszystkich sprawach związanych z niepłaceniem zaległych alimentów na dziecko czy też na żonę, zapraszamy do kontaktu.

Siedziba główna:
ul. Ariańska 18/7
31-505 Kraków

sprawdź na mapie

Dane kontaktowe:

Adw. Marcin Czekaj
tel: +48 608 474 523
e-mail: m.czekaj@cswadwokaci.pl

Adw. Paulina Wilk
tel: +48 505 966 861
e-mail: p.wilk@cswadwokaci.pl