Podział majątku

Chcesz przeprowadzić podział majątku wspólnego i szukasz adwokata?
Postępowanie o podział majątku jest w toku i chcesz by reprezentowała Cię kancelaria adwokacka?
Chcesz przeprowadzić nierówny podział majątku i potrzebujesz pomocy doświadczonego prawnika?
Nie wiesz jak napisać wniosek o podział majątku wspólnego?
Interesuje Cię porada prawna związana z planowanym podziałem majątku?

W trakcie trwania małżeństwa obowiązuje małżeńska wspólnota majątkowa, która to zakłada współwłasność przedmiotów nabytych przez małżonków w zakresie określonym przez umowę bądź też ustawę. Z czasem jednak zachodzi potrzeba, szczególnie w przypadku rozwodu, że należy przeprowadzić podział majątku wspólnego. Nie jest to łatwy proces, nie ze względów natury prawnej, a emocjonalnej. W takiej sytuacji małżonkowie najczęściej korzystają z porad swoich adwokatów, aby jak najlepiej zabezpieczyć swoje interesy.

Kiedy można przeprowadzić podział majątku?

Aby można było przeprowadzić podział majątku wspólnego pomiędzy stronami nie może istnieć ustawowy ustrój majątkowy, który ustaje w min. w następujących przypadkach:

  • poprzez prawomocne orzeczenie rozwodu
  • poprzez zawarcie przed notariuszem umowy majątkowej małżeńskiej ustalającej rozdzielność majątkową
  • poprzez sądowe ustalenie rozdzielności majątkowej

Istnieje także możliwość dokonania podziału majątku w toku postępowania sądowego o rozwód, jednakże z uwagi na emocje które zazwyczaj towarzyszą rozwodom i wymóg pełnej zgody małżonków na dokonanie podziału majątku są to sytuacje niezbyt częste, przy czym w takich sytuacjach pomoc adwokata jest zalecana, podobnie jak spotkanie w kancelarii adwokackiej.

W sprawach o podział majątku wspólnego sąd co do zasady orzeka o równych udziałach małżonków w majątku podlegającym podziałowi. Jednakże małżonkowie w sprawach o podział majątku mogą żądać ustalenia nierównych udziałów, proporcjonalnie do nakładu pracy i wniesionych do małżeństwa udziałów. Adwokaci prowadzący kancelarie adwokackie pomogą wybrać dogodny ustrój małżeński a także doradzą w ramach porady prawnej we wszelkich sprawach związanych z danym ustrojem majątkowym.

Podział majątku: ugoda czy rozprawa?

Przeprowadzając podział majątku rozwiązanie ugodowe jest rozwiązaniem najszybszym i tańszym. W takim przypadku jednak musi być zgoda obojga małżonków co do tego w jakich proporcjach dzielimy nasz majątek. Sprawa rozwodowa o podział majątku to ostateczność.

Kancelarie Adwokackie adwokata Marcina Czekaja i adwokat Pauliny Wilk z siedzibą w Krakowie, ul. Ariańska 18/7, reprezentują klientów także w sprawach o podział majątku wspólnego, zarówno na etapie negocjacji przesądowych jak również przed sądem oraz udzielają porad prawnych.

Opłata sądowa a podział majątku

Jeżeli złożymy wniosek o podział majątku opłata sądowa będzie wynosić wyłącznie 300 zł. Dotyczy to jednak tylko i wyłącznie sytuacji, gdy pismo zawiera zgodny podział majątku, najczęściej na równych zasadach. W pozostałych przypadkach opłata ta wynosi aż 1000 zł.

Podstawowe kwestie związane z majątkowymi ustrojami małżeńskimi:

Jakie są składniki majątku wspólnego? Kiedy powstaje wspólność majątkowa?

Wspólność majątkowa powstaje z chwilą zawarcia małżeństwa. Wyliczenie składników wspólności majątkowej ma charakter przykładowy i wchodzi w nią w szczególności: pobrane wynagrodzenie, dochody z działalności gospodarczej, dochody z majątku wspólnego, a także z majątku osobistego każdego z małżonków, środki zgromadzone na rachunku otwartego funduszu emerytalnego.

Czy małżonkowie mogą być współwłaścicielami w częściach ułamkowych pozostając w ustroju wspólności ustawowej?

Małżonkowie mogą być współwłaścicielami ułamkowymi, mogą też przesunąć przedmioty z jednego majątku do drugiego w drodze umowy. Zawarcie małżeństwa nie może powodować gorszego traktowania niż inne podmioty dysponujące pełną swobodą zawierania umów.

Jak rozumieć majątek osobisty? Co wchodzi w jego skład?

przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej
przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił
przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków
przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej
przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków

Czy odszkodowanie lub zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu wchodzi w skład majątku wspólnego stron?

Przedmioty lub świadczenie uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę – wchodzą w skład majątku osobistego.

Jakie prawa wchodzą w skład majątku osobistego?

prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy
prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom
prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie

Czy w skład majątku osobistego wchodzą wierzytelności?

Tak – wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków.

Jak wygląda odpowiedzialność za zobowiązania gdy jeden z małżonków zaciągnął zobowiązanie a drugi wyraził na to zgodę?

Wtedy odpowiedzialność rozciąga się na majątek osobisty zaciągającego zobowiązanie oraz na majątek wspólny. Zgoda bowiem jest przesłanką odpowiedzialności całym majątkiem wspólnym.

Kiedy ustaje wspólność ustawowa małżeńska?

Wspólność ustaje przede wszystkim wskutek ustania małżeństwa, ale może też ustać w trakcie trwania małżeństwa z powodu:
ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków,
orzeczenia upadłości w stosunku do małżonka,
orzeczenia separacji,
orzeczenia sądu wprowadzającego rozdzielność na żądanie małżonka lub wierzyciela,
wprowadzenie rozdzielności w drodze umowy majątkowej małżeńskiej zawartej w czasie trwania małżeństwa.

Jak wygląda kwestia rozliczenia wydatków i nakładów z majątku wspólnego na osobisty? Z osobistego na wspólny? Kiedy się dokonuje takiego zwrotu?

Generalnie zwrotu dokonuje się przy podziale majątku ale sąd może nakazać wcześniejszy zwrot jeśli wymaga tego dobro rodziny.

Na jakie przedmioty bądź składniki majątkowe nie można rozszerzyć wspólności za pomocą umownego rozszerzenia wspólności?

przedmioty majątkowe, które przypadną małżonkowi z tytułu dziedziczenia, zapisu lub darowizny
prawa majątkowe, które wynikają ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom
prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie
wierzytelności z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia, o ile nie wchodzą one do wspólności ustawowej, jak również wierzytelności z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę
niewymagalne jeszcze wierzytelności o wynagrodzenie za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej każdego z małżonków.

Do jakich czynności jest wymagana zgoda drugiego małżonka?

Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 37 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zgoda drugiego małżonka jest niezbędna w przypadku:
„czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków” ( art. 37 § 1 pkt. 1 k.r.i.o.)
„czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal” ( art. 37 § 1 pkt. 2 k.r.i.o.)
„czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa”( art. 37 § 1 pkt. 3 k.r.i.o.)
„darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych”( art. 37 § 1 pkt. 4 k.r.i.o.)

Jak wygląda odpowiedzialność małżonków za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich gdy chodzi o sprawy związane z zaspokojeniem zwykłych potrzeb rodziny?

Oboje małżonkowie są odpowiedzialni solidarnie za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny.

Siedziba główna:
ul. Ariańska 18/7
31-505 Kraków

sprawdź na mapie

Dane kontaktowe:

Adw. Marcin Czekaj
tel: +48 608 474 523
e-mail: m.czekaj@cswadwokaci.pl

Adw. Paulina Wilk
tel: +48 505 966 861
e-mail: p.wilk@cswadwokaci.pl