4 lutego 2020

Alimenty na żonę, czyli wszystko co powinniście o nich wiedzieć

alimenty na żonę adwokat rozwód

Zawarcie związku małżeńskiego poza wieloma konsekwencjami prawnymi ma także wpływ na relacje finansowe pomiędzy małżonkami nawet po rozpadzie związku małżeńskiego a więc po rozwodzie. Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dają bowiem małżonkom po rozwodzie narzędzia pozwalające na uzyskanie od eksmałżonka pomocy pieniężnej w postaci alimentów na byłą żonę czy na byłego męża.

Możliwość uzyskania alimentów od byłego małżonka zależy od kilku czynników, po pierwsze konieczne jest ustalenie jakie konsekwencje finansowe będą się wiązały z uzyskaniem rozwodu, po drugie jaka jest sytuacja finansowa współmałżonka oraz po trzecie w jaki sposób nastąpiło orzeczenia o rozwodzie małżonków czyli czy rozwód nastąpił bez orzekania o winie, czy też rozwód nastąpił z wyłącznej winy jednego małżonka bądź czy małżonkowie zostali uznani na wspólnie winnych rozpadu pożycia małżeńskiego.

Co to są alimenty na żonę/męża?

Alimenty na współmałżonka są stałym miesięcznym świadczenie pieniężnym, zasądzanym przez sąd na wniosek współmałżonka. Z roszczeniem o zasądzenie alimentów na żoną ( rzadziej na męża) można wystąpić w toku postępowania o rozwód bądź też występując z osobnym pozwem o zapłatę alimentów już po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego.

Alimenty na żoną czy też męża i możliwość ich zasądzenia zależna jest od tego w jaki sposób zakończyło się małżeństwo stron. Inna bowiem będzie sytuacja małżonka wyłącznie winnego od sytuacji małżonków, którzy uzyskali rozwód za porozumieniem stron czyli rozwód nastąpił bez orzekania o winie czy też sąd ustalił obopólną winę stron za rozpad pożycia małżeńskiego.

Kiedy mąż płaci alimenty na żonę, a kiedy żona płaci alimenty na męża ?

W przypadku wystąpienia w roszczeniem o zapłatę alimentów przez jednego małżonka na rzecz drugiego mamy do czynienia z dwoma rodzajami obowiązku alimentacyjnego: z podstawowym obowiązkiem alimentacyjnym oraz z rozszerzonym obowiązkiem alimentacyjnym.

Podstawowy obowiązek alimentacyjny mamy w przypadku gdy małżonkowie rozwiodą się za porozumieniem stron, czyli bez orzekania o winie, bądź też sąd nie uzna żadnego ze współmałżonków za wyłącznie winnego rozpadu pożycia małżeńskiego – czyli w przypadku orzeczenia przez sąd winy obojga małżonków. Aby współmałżonek mógł dochodzić alimentów na swoją rzecz musi znajdować się w niedostatku. Zatem małżonek który nie został uznany za wyłącznie winnym rozpadu pożycia małżeńskiego może występować o alimenty od męża/ żony tylko jeśli jego sytuacja finansowo osobista jest tak zła ze podpadł w niedostatek.

Podsumowując przesłanką zwykłego obowiązku alimentacyjnego jest niedostatek współmałżonka, którym z kolei nie może być małżonek uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia.

Rozszerzony obowiązek alimentacyjny ma miejsce w przypadku gdy alimentów domaga się współmałżonek od małżonka wyłącznie winnego. Przesłanką rozszerzonego obowiązku alimentacyjnego małżonka, który w wyroku rozwodowym został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, jest ustalenie, że rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego. W takim przypadku często adwokat od rozwodów jest wskazany, bowiem uzyskanie rozwodu z orzeczeniem o winie jest trudniejsze.

Jak długo płaci się alimenty na byłą żonę?

Obowiązek alimentacyjny jednego małżonka względem drugiego, w przypadku gdy rozwód odbył się z winy obu stron bądź też bez orzekania o winie  jest ograniczony czasowo. Można bowiem domagać się alimentów jedynie przez okres 5 lat od orzeczenia rozwodu bądź do czasu zawarcia nowego związku małżeńskiego. W wyjątkowych przypadkach sąd na wniosek małżonka pobierającego alimenty może przedłużyć okres 5 letni.

Alimenty na byłą żonę a nowy związek / konkubinat

Ustawodawca wskazuje, iż obowiązek alimentacyjny wygasa w przypadku zawarcia nowego związku małżeńskiego. Zatem nie można uznać, iż sam nowy związek bez zawarcia związku małżeńskiego powoduje wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego.

Należy przy tym mieć jednak  na uwadze, że wstąpienie w nowy nieformalny związek może mieć wpływ jednakże na zmniejszenie alimentów bądź też na ich uchylenie w zależności od okoliczności. Aby tak się stało zobowiązany do łożenia alimentów musi wystąpić do sądu z odpowiednim roszczeniem i sąd wówczas ocenia czy faktycznie nastąpiły okoliczności uzasadniające obniżenie alimentów czy też uzasadniające całkowite uchylenie zasądzonych alimentów na małżonka.

Czy możliwe są dożywotnie alimenty na żonę?

W przypadku gdy alimenty zostały zasądzone od małżonka, który został uznany wyłącznie winnym, ustawa nie przewiduje ograniczeń czasowych obowiązku alimentacyjnego. Obowiązek alimentacyjny może obciążać małżonka, który został uznany za wyłącznie winnego  nawet dożywotnio. W takiej sytuacji adwokat od alimentów zdecydowanie nam pomoże.

Jak znieść alimenty na byłą żonę?

W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego. Ustawodawca nie wskazuje jakie konkretne przypadki muszą zaistnieć żeby można było uchylić alimenty na współmałżonka.

Od konkretnego przypadku zależy, czy zmiana stosunków jest na tyle istotna ażeby można było znieść obowiązek alimentacyjny względem współmałżonka.

Ile wynoszą alimenty na byłą żonę?

Małżonek może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzeb

alimenty na żonę dobry adwokat

om uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

Ustalenie ile konkretnie będą wynosić alimenty na byłą żonę czy byłego męża zależy zatem od wielu czynników i sytuacji osobistej i finansowej stron, co jest ustalane w toku postępowania przed sądem o alimenty. Dobry adwokat od alimentów poprowadzi nas przez całe postępowanie.

Alimenty na małżonka a separacja?

Przepisy dotyczące obowiązku alimentacyjnego pomiędzy byłymi małżonkami znajdują odpowiednie zastosowanie do małżonków pozostających w separacji. Obciążający małżonków pozostających w separacji obowiązek alimentacyjny, w przeciwieństwie do obowiązku znajdującego zastosowanie do rozwiedzionych małżonków,  nie jest ograniczony żadnym terminem.

Warto pamiętać, że dobry adwokat od alimentów pozwoli nam uzyskać wyższe świadczenia, a postępowanie zakończy się znacznie szybciej. Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w sprawie o alimenty na żonę zapraszamy do kontaktu.

Siedziba główna:
ul. Ariańska 18/7
31-505 Kraków

sprawdź na mapie

Dane kontaktowe:

Adw. Marcin Czekaj
tel: +48 608 474 523
e-mail: m.czekaj@cswadwokaci.pl

Adw. Paulina Wilk
tel: +48 505 966 861
e-mail: p.wilk@cswadwokaci.pl