4 lutego 2020

Alimenty na żonę, czyli wszystko co powinniście o nich wiedzieć

alimenty-na-żonę

Alimenty na żonę po rozwodzie, czy w trakcie trwania małżeństwa?

Zawarcie związku małżeńskiego poza wieloma konsekwencjami prawnymi ma także wpływ na relacje finansowe pomiędzy małżonkami, nawet po rozpadzie związku małżeńskiego a więc po rozwodzie. Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dają bowiem małżonkom po rozwodzie narzędzia pozwalające na uzyskanie od eksmałżonka pomocy pieniężnej. W pewnych więc sytuacjach możemy się starać o alimenty na żonę po rozwodzie i nie tylko… Konieczne przeczytajcie, jak można się starać o takie świadczenie.

Kiedy alimenty na żonę?

Możliwość uzyskania alimentów od byłego małżonka zależy od kilku czynników, po pierwsze konieczne jest ustalenie jakie konsekwencje finansowe będą się wiązały z uzyskaniem rozwodu, po drugie jaka jest sytuacja finansowa współmałżonka oraz po trzecie w jaki sposób nastąpiło orzeczenia o rozwodzie małżonków, czyli czy rozwód nastąpił bez orzekania o winie, czy też rozwód nastąpił z wyłącznej winy jednego małżonka, bądź czy małżonkowie zostali uznani na wspólnie winnych rozpadu pożycia małżeńskiego. Niezależnie jednak od tego, należy pamiętać, że o alimenty na żonę możemy starać się jeszcze w trakcie trwania związku.

Czym są alimenty na żonę?

Alimenty na współmałżonka są stałym miesięcznym świadczenie pieniężnym, zasądzanym przez sąd na wniosek współmałżonka. Z roszczeniem o zasądzenie alimentów na żoną ( rzadziej na męża) można wystąpić w toku postępowania o rozwód, bądź też występując z osobnym pozwem o zapłatę alimentów już po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego.

Alimenty na żoną, czy też męża, i możliwość ich zasądzenia zależna jest od tego w jaki sposób zakończyło się małżeństwo stron. Inna bowiem będzie sytuacja małżonka wyłącznie winnego, od sytuacji małżonków, którzy uzyskali rozwód za porozumieniem stron, czyli rozwód nastąpił bez orzekania o winie czy też sąd ustalił obopólną winę stron za rozpad pożycia małżeńskiego.

adwokat-alimenty-na-żonę

Alimenty na żonę w trakcie małżeństwa

Pozostając w związku małżeńskim małżonkowie zobowiązani są, każdy według  swoich sił i możliwości, do tego by przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, w tym również zaspokajania potrzeb życiowym współmałżonka. Sytuacja komplikuje się wówczas, gdy jedna ze stron nie wywiązuje się z owego obowiązku, co się zdarza coraz częściej, np. poprzez wydzielanie żonie niewielkich sum pieniędzy. Nierzadko również, w takich sytuacjach, dochodzi do oskarżeń ze strony współmałżonka, że „żona za dużo wydaje i przepuszcza nasze pieniądze, dlatego ich wydzielanie jest konieczne”. Często też takie zachowanie może mieć znamiona przemocy ekonomicznej, co również jest karalne.

Tak więc, jeżeli jeden z małżonków nie wywiązuje się z obowiązku zaspokojenia potrzeb życiowych, drugi może wystąpić do sądu z żądaniem, aby wynagrodzenie za pracę bądź też inne należności, które przysługują temu małżonkowi częściowo, albo też w części wypłacane były drugiemu małżonkowi. Co istotne, orzeczenie takie pozostaje w mocy także wówczas, gdy zdecydują się oni na rozwód, dlatego trzeba wystąpić z wnioskiem o to by znieść alimenty na byłą już żonę.

Kiedy mąż płaci alimenty na żonę, a kiedy żona płaci alimenty na męża?

W przypadku wystąpienia w roszczeniem o zapłatę alimentów przez jednego małżonka na rzecz drugiego mamy do czynienia z dwoma rodzajami obowiązku alimentacyjnego: z podstawowym obowiązkiem alimentacyjnym oraz z rozszerzonym obowiązkiem alimentacyjnym.

Podstawowy obowiązek alimentacyjny mamy w przypadku, gdy małżonkowie rozwiodą się za porozumieniem stron, czyli bez orzekania o winie, bądź też sąd nie uzna żadnego ze współmałżonków za wyłącznie winnego rozpadu pożycia małżeńskiego – czyli w przypadku orzeczenia przez sąd winy obojga małżonków. Aby współmałżonek mógł dochodzić alimentów na swoją rzecz musi znajdować się w niedostatku. Zatem małżonek który nie został uznany za wyłącznie winnym rozpadu pożycia małżeńskiego może występować o alimenty od męża/ żony tylko jeśli jego sytuacja finansowo osobista jest tak zła ze podpadł w niedostatek.

Podsumowując przesłanką zwykłego obowiązku alimentacyjnego jest niedostatek współmałżonka, którym z kolei nie może być małżonek uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia.

Rozszerzony obowiązek alimentacyjny ma miejsce w przypadku gdy alimentów domaga się współmałżonek od małżonka wyłącznie winnego. Przesłanką rozszerzonego obowiązku alimentacyjnego małżonka, który w wyroku rozwodowym został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, jest ustalenie, że rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego. W takim przypadku często adwokat od rozwodów jest wskazany, bowiem uzyskanie rozwodu z orzeczeniem o winie jest trudniejsze.

Jak długo płaci się alimenty na żonę?

Obowiązek alimentacyjny jednego małżonka względem drugiego, w przypadku gdy rozwód odbył się z winy obu stron bądź też bez orzekania o winie  jest ograniczony czasowo. Można wystąpić o alimenty na żonę jedynie na okres 5 lat od orzeczenia rozwodu bądź do czasu zawarcia nowego związku małżeńskiego. W wyjątkowych przypadkach sąd na wniosek małżonka pobierającego alimenty może przedłużyć okres 5 letni. Co istotne może się również zdarzyć, że będziemy zobowiązani płacić dożywotnie alimenty na żonę.

Alimenty na byłą żonę a nowy związek / konkubinat

Ustawodawca wskazuje, iż obowiązek alimentacyjny wygasa w przypadku zawarcia nowego związku małżeńskiego. Zatem nie można uznać, iż sam nowy związek bez jego formalizacji powoduje wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego.

Należy przy tym mieć jednak na uwadze fakt, że wstąpienie w nowy, nieformalny związek może mieć wpływ jednakże na zmniejszenie alimentów bądź też na ich uchylenie w zależności od okoliczności. Aby tak się stało zobowiązany do łożenia alimentów musi wystąpić do sądu z odpowiednim roszczeniem i sąd wówczas ocenia czy faktycznie nastąpiły okoliczności uzasadniające obniżenie alimentów czy też uzasadniające całkowite uchylenie zasądzonych alimentów na małżonka.

Czy możliwe są dożywotnie alimenty na żonę?

W przypadku, gdy alimenty na żonę zostały zasądzone od małżonka, który został uznany wyłącznie winnym, ustawa nie przewiduje ograniczeń czasowych obowiązku alimentacyjnego. Obowiązek taki może obciążać małżonka, który został uznany za wyłącznie winnego  nawet dożywotnio. W takiej sytuacji adwokat od alimentów zdecydowanie nam pomoże, by świadczenie to było nam wypłacane jak najdłużej.

W tym miejscu warto podkreślić, że dożywotnie alimenty na żonę są udzielane coraz częściej, stąd też tylko od nas zależy, czy się o nie postaramy. Adwokat od alimentów przygotuje wprawdzie za nas wnioski i poprowadzi przez całe postępowanie, niemniej jednak od nas samych zależy, czy tego chcemy i potrzebujemy.

Jak znieść alimenty na byłą żonę?

W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego. Ustawodawca nie wskazuje jakie konkretne przypadki muszą zaistnieć żeby można było uchylić alimenty na żonę.

Od konkretnego przypadku zależy, czy zmiana stosunków jest na tyle istotna ażeby można było znieść obowiązek alimentacyjny względem współmałżonka. Może to mieć miejsce np. w sytuacji, że osoba zobowiązana do płacenia świadczeń, sama popadła w niedostatek, straciła pracę i nie jest w stanie regulować zobowiązań, wówczas można wnosić o zmniejszenie alimentów na żonę. Zawsze jednak pozostaje kwestia udowodnienia w sądzie:

  • sytuacji materialnej,
  • sytuacji rodzinnej,
  • konieczności dzielenia dochodu na większą liczbę osób,
  • niemożności wykonywania obowiązku alimentacyjnego w obecnym zakresie.

Ile wynoszą alimenty na byłą żonę?

Małżonek może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

alimenty na żonę dobry adwokat

Ustalenie ile konkretnie będą wynosić alimenty na byłą żonę czy byłego męża zależy zatem od wielu czynników i sytuacji osobistej i finansowej stron, co jest ustalane w toku postępowania przed sądem o alimenty. Dobry adwokat od alimentów poprowadzi nas przez całe postępowanie.

Alimenty na żonę a separacja?

Przepisy dotyczące obowiązku alimentacyjnego pomiędzy byłymi małżonkami znajdują odpowiednie zastosowanie do małżonków pozostających w separacji. Obciążający małżonków pozostających w separacji obowiązek alimentacyjny, w przeciwieństwie do obowiązku znajdującego zastosowanie do rozwiedzionych małżonków,  nie jest ograniczony żadnym terminem.

Warto pamiętać, że dobry adwokat od alimentów pozwoli nam uzyskać wyższe świadczenia, a postępowanie zakończy się znacznie szybciej. Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w sprawie o alimenty na żonę zapraszamy do kontaktu.

Siedziba główna:
ul. Ariańska 18/7
31-505 Kraków

sprawdź na mapie

Dane kontaktowe:

Adw. Marcin Czekaj
tel: +48 608 474 523
e-mail: m.czekaj@cswadwokaci.pl

Adw. Paulina Wilk
tel: +48 505 966 861
e-mail: p.wilk@cswadwokaci.pl