15 stycznia 2020

Alimenty na dziecko, czyli jak napisać pozew o alimenty?

alimenty-na-dziecko

Oboje rodzice są zobowiązani do zapewnienia dziecku środków na jego utrzymanie, chyba że małoletni ma swój majątek odrębny a dochody z tego majątku wystarczają na pokrycie kosztów na utrzymanie i wychowanie dziecka. W przeważającej większości przypadku, małoletnie dzieci nie mają swoich odrębnych majątków, zatem to na ich najbliższych spoczywa obowiązek zapewnienia im środków na utrzymanie.

 Jeśli rodzice małoletniego dziecka żyją razem i na bieżąco się dogadują w kwestiach finansowych nie ma konieczności regulowania alimentów na rzecz dziecka. Sytuacja jednakże komplikuje się, jeśli dochodzi do rozstania małżonków czy też partnerów a dziecko pozostaje z jednym z rodziców. Zdarzają się też sytuacje, gdy pomimo faktycznego pozostawania nadal w związku jedno z rodziców nie widzi konieczności wspierania finansowego dziecka. Wówczas w przypadku braku porozumienia rodziców pozostaje droga sądowa, czyli trzeba przygotować pozew o alimenty i złożyć go we właściwym sądzie.

Co to jest obowiązek alimentacyjny?

Pod pojęciem obowiązku alimentacyjnego rozumiemy obowiązek dostarczania środków utrzymania przez jeden podmiot na rzecz innego. Alimenty mogą  być na rzecz małoletniego dziecka ale też na rzecz dziecka pełnoletniego. Alimentów mogą dochodzić także małżonkowie względem siebie. Mamy też do czynienia z obowiązkiem alimentacyjnym dzieci względem rodziców a także z obowiązkiem obciążającym krewnych względem siebie.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy wprowadza zasadę, pomagającą ustalić jaka jest kolejność osób uprawnionych do pobierania alimentów i tych, na których ciąży obowiązek alimentacyjny. I tak zgodnie z art. 129 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem; jeżeli jest kilku zstępnych lub wstępnych – obciąża bliższych stopniem przed dalszymi.

Kto płaci alimenty na dziecko?

W pierwszej kolejności do alimentowania dziecka obowiązani są jego rodzice. Na istnienie samego obowiązku alimentacyjnego nie ma przy tym wpływu jakie rodzic osiąga dochody. Orzecznictwo i doktryna jest w tym wypadku jednolita, przyjmuje się bowiem, iż rodzic nawet gdy nie jest osobą majętną ma obowiązek dzielić się z dzieckiem nawet najmniejszym dochodem. Zatem zła sytuacja finansowa jednego z rodziców nie zwalnia całkowicie z konieczności partycypowania w kosztach utrzymania dziecka, może mieć jedynie wpływ na wysokość alimentów.

Alimenty od dziadków

Może zaistnieć też sytuacja, w której to dziadkowie będą zobowiązani do zapłaty alimentów na rzecz wnuka. Dziadkowie mogą  być zobowiązani do zapłaty alimentów na rzecz wnuka jeśli dziecko znajduje się w niedostatku, a rodzic dziecka nie wywiązuje się w pełni z obciążającego zobowiązania alimentacyjnego. W takim przypadku pomoc doświadczonego adwokata zapewni fachowa analizę sytuacji i pomoc na etapie postępowania przed sądem o alimenty od dziadków.

Gdzie składamy wniosek o alimenty?

W sprawach o alimenty to strona powodowa, czyli małoletni decyduje według jakiej właściwości zostanie wniesiony pozew o alimenty. W sprawach o alimenty można złożyć pozew zgodnie z ogólną regułą występującą w procesie czyli zgodnie z miejscem zamieszkania pozwanego. Jednakże powód może też skorzystać z możliwości skierowania pozwu według swojego miejsca zamieszkania.

Kwestia właściwości miejscowej do wytoczenia powództwa zależy zatem od powoda, który jeśli jest niepełnoletni jest reprezentowany w toku postępowania o alimenty przez swojego przedstawiciela ustawowego.

Ile wynoszą alimenty na dziecko?

To ile będą wynosiły alimenty na dziecko zależy od wielu czynników. Po pierwsze sąd ustalając wysokość alimentów bierze od uwagę potrzeby dziecka i koszty jakie są niezbędne na jego miesięczne utrzymanie. Z drugiej strony jest badana sytuacja finansowa rodziców, oraz ich możliwości zarobkowe.

 Fakt pozostawania bez pracy , bądź też zarobkowanie na możliwe najniższym poziomie przez rodzica, który winien płacić alimenty na dziecko nie zwalnia go z obowiązku zapłaty alimentów.

Pokreślenia wymaga fakt, iż w przypadku jeśli obowiązany do zapłaty alimentów rodzic pracuje na czarno, zatem nie ma możliwości weryfikacji jego zarobków, wówczas sąd kierując się doświadczeniem życiowym ustala ile dana osoba była by w stanie zarobić pracując w swoim zawodzie.

adwokat-alimenty-na dziecko

Alimenty na dziecko – co obejmują

Na alimenty na dziecko składają się wszelkie koszty jakie rodzic ponosi w związku z utrzymaniem dziecka, a zatem poczynając od kosztów związanych z utrzymaniem miejsca zamieszkania a kończąc na kosztach związanych z samym dzieckiem.

Alimenty na dziecko bez rozwodu

Wystąpienie z powództwem o alimenty nie jest zależne od tego czy strony maja orzeczony rozwód czy też są nadal w związku małżeńskim czy też w związku nieformalnych. Jeśli tylko rodzice przestają się dogadywać w kwestiach utrzymania dziecka można wystąpić do sądu o zasądzenie alimentów na rzecz dziecka.

Czym są alimenty wstecz?

W wyjątkowych sytuacjach jest możliwość uzyskania alimentów z datą wsteczną niż data złożenia pozwu o alimenty. Z takimi wyjątkowymi sytuacjami mamy do czynienia jeśli potrzeby dziecka są niezaspokojone lub rodzic pod czyją pieczą przebywa dziecko był zmuszony do zaciągnięcia zobowiązań finansowych zanim został złożony pozew o alimenty.

Jeśli jesteś zainteresowany uzyskaniem szczegółowych informacji, kiedy i jak uzyskać alimenty wstecz nasza kancelaria adwokacka zaprasza do kontaktu.

Co powinien zawierać wniosek o alimenty?

Pozew o alimenty podlega także ogólnym regułom procedury cywilnej. Każdy pozew o alimenty musi składać się z następujących elementów:

  • oznaczenia sądu, do którego powód kieruje pozew o rozwód;
  • wskazania imion i nazwisk i pełnomocników, ponadto należy podać adresy zarówno powoda jak i strony pozwanej, powód ma także obowiązek podania w pozwie o rozwód swojego numeru pesel, jeśli zna numer pesel współmałżonka warto go też podać, aczkolwiek nie jest to wymagane;
  • oznaczenia rodzaju pisma, czy określenie iż jest to pozew o alimenty;
  • osnowy wniosku lub oświadczenia;
  • wskazania faktów na których powód opiera swój pozew i dowodów na potwierdzenie – stanowiące uzasadnienie pozwu o alimenty;
  • podpisu powoda;
  • wymienienia załączników, które powód powołuje w treści pozwu.

Jak długo przysługują alimenty na dziecko ?

Orzeczone alimenty na rzecz małoletniego dziecka nie są zasądzane na określony czas, zatem nie jest tak ażby alimenty same z siebie wygasły np. z osiągnięciem pełnoletniości czy jakiegoś wieku.

Zasądzone alimenty na rzecz dziecka, obowiązują dopóki zobowiązany nie wystąpi o ich zmianę bądź uchylenie.

Polubowne alimenty na dziecko

Nie zawsze jest konieczność składania pozwu o alimenty i występowania przed sądem. Jeśli rodzice dziecka małoletniego dojdą do porozumienia, które będzie satysfakcjonowało obie strony nie ma konieczności regulowania kwestii alimentów sądownie.

Także w toku postępowania przed sądem jest możliwe zawarcie ugody na każdym etapie postępowania sądowego. Wówczas postępowanie o alimenty kończy się zawarciem ugody przed sądem a nie wyrokiem, przy czym skutki prawne ugody zawartej przed sądem są takie same jak wyroku sądowego.

Alimenty na dziecko pełnoletnie

Orzeczone alimenty na rzecz małoletnie dziecko nie wygasają automatycznie z dniem osiągnięcia przez małoletniego pełnoletniości. Na chwilę obecną nie ma też przepisów które powodowały by wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego na rzecz małoletniego dziecka po osiągnięciu określonego wieku. Jedynym rozwiązaniem, ażeby uchylić obowiązek alimentacyjny na rzecz dorosłego dziecka jest konieczność wystąpienia z pozwem o uchylenie obowiązku alimentacyjnego. Z chwilą osiągnięcia pełnoletniości, małoletni osiąga pełnię praw a co za tym idzie ma możliwość wystąpienia z własnym pozwem o alimenty względem rodzica bądź rodziców.

Czy warto brać adwokata w sprawie o alimenty?

Czy warto brać adwokata w sprawie o alimenty? To pytanie często zadają sobie osoby zamierzające wystąpić z pozwem o alimenty bądź będące w toku postępowania przed sądem w sprawie o alimenty.  Dobry adwokat poprowadzi w sposób profesjonalny sprawę o alimenty na rzecz dziecka, zwróci uwagę na najistotniejsze kwestie i odpowiednio przygotuje klienta do rozprawy sądowej, co często jest kluczowe dla korzystnego rozstrzygnięcia. Adwokat ds. alimentacyjnych pomoże także uzyskać, w razie potrzeby, alimenty na żonę lub męża.

Jeśli chcesz wiedzieć jak napisać wniosek o alimenty zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią adwokacką mającą siedzibę w Krakowie. Nasza kancelaria adwokacka w Krakowie pomaga na każdym etapie postępowania, niezależnie od tego czy klient potrzebuje jedynie konsultacji związane z alimentami na dziecko, czy też potrzebuje pomocy w napisaniu do sądu pozwu o alimenty czy wreszcie interesuje go kompleksowa pomoc adwokata i poprowadzenie sprawy o alimenty od początku do końca.

Siedziba główna:
ul. Ariańska 18/7
31-505 Kraków

sprawdź na mapie

Dane kontaktowe:

Adw. Marcin Czekaj
tel: +48 608 474 523
e-mail: m.czekaj@cswadwokaci.pl

Adw. Paulina Wilk
tel: +48 505 966 861
e-mail: p.wilk@cswadwokaci.pl