Prawo rzeczowe

Szukasz adwokata zajmującego się sprawami z zakresu prawa rzeczowego?
Istnieje potrzeba uregulowania własności poprzez dokonanie rozgraniczenia, czy też chcesz przeprowadzić zniesienie współwłasności i potrzebujesz konsultacji z adwokatem?
Walczysz o ustanowienie drogi koniecznej do swojej nieruchomości?
Potrzebujesz konsultacji z adwokatem w związku z zakupem lub sprzedażą nieruchomości, czy też w sprawach dotyczących uprawnień współwłaścicieli?
Konieczne jest dokonanie zniesienia współwłasności nieruchomości bądź gospodarstwa rolnego i konieczna jest porada prawna w kancelarii adwokackiej?
Naruszono twoją własność i konieczne jest podjecie pilnych działań celem jej ochrony w czym pomoże ci doświadczony adwokat?
Chcesz dokonać obciążenia nieruchomości służebnością gruntową bądź osobistą i potrzebujesz konsultacji z adwokatem i uzyskania porady prawnej?
Istnieje konieczność uregulowania kwestii związanych ze służebnością przesyłu i przed podjęciem odpowiednich kroków potrzebujesz porady prawnej adwokata?

Prawo cywilne rzeczowe jest ważną gałęzią prawa. Często dotyczy wyłącznie spraw związanych z wszelkimi sporami dotyczącymi nieruchomości, np. zniesienie współwłasności, ochrona własności itp. Adwokat ds. prawa cywilnego pomoże nam nie tylko w takich sytuacjach, a z uwagi na duży stopień skomplikowania takich spraw, jego pomoc bywa nieodzowna. Nie tylko będzie nas reprezentował na każdym etapie postępowania sądowego, ale także udzieli stosownych porad prawnych, które pozwolą nam zrozumieć tok sprawy.

Kancelaria Adwokacka CSW Adwokaci z Krakowa świadczy usługi, które obejmują:

Adwokat ds. prawa rzeczowego z Krakowa pomoże na każdym etapie postępowania sądowego, a także doradzi jak sporządzić odpowiedni wniosek spełniający wszystkie wymogi formalne, udzielają porad prawnych. Z uwagi na duży stopień skomplikowania spraw adwokaci z kancelarii adwokackiej w Krakowie współpracują z biegłymi sądowymi specjalizującymi się w sprawach związanych z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości a także sprawami dotyczącymi zniesienia współwłasności, wydzielenia lokalu czy tez wyliczenia nakładów. Pozwala to na profesjonalne a także kompleksowe prowadzenie postępowań i udzielanie porad prawnych. Kancelaria adwokacka prowadzi też następujące sprawy z zakresu prawa rzeczowego:

powództwa związane z wykonywaniem prawa własności tj. o zaprzestanie immisji, ustanowienie służebności drogi koniecznej, wykonywanie prawa własności, o wykupienie zajętej części gruntu, o rozgraniczenie

Kancelaria adwokacka pomaga we wszystkich sprawach dotyczących wykonywania prawa własności. Sprawy te takie jak dotyczące zaprzestania immisji czy tez wykonywania prawa własności wymagają sporządzenia dobrze uargumentowanego zarówno w podstawie faktycznej jak i prawnej wniosku a także odpowiedniego zaplanowania oraz przeprowadzenia postępowania dowodowego. Pomoc adwokata w tym zakresie jest niezbędna. Zdecydowanie większy poziom skomplikowania przypada na sprawy związane z ustanowieniem służebności drogi koniecznej, rozgraniczenia czy tez wykupu zajętej części gruntu. W tych przypadkach kancelaria adwokacka nie tylko w sposób profesjonalny przygotowuje pozew do sądu ale także adwokaci korzystają z pomocy doświadczonych specjalistów, którzy w sposób kompleksowy sprawdzają dokumentacje nieruchomości ale także przygotowują odpowiednia dokumentacje co jest nieodzowne w przypadku procesu, który wymaga pomocy doświadczonego adwokata korzystającego z pomocy odpowiedniego specjalisty.

Powództwa związane z przeniesieniem własności nieruchomości tj. powództwo o zobowiązanie do przeniesienia własności nieruchomości, powództwo o ustalenie uzyskania rzeczy od osoby nieuprawnionej

Adwokaci praktykujący w kancelarii Adwokackiej pomagają w sprawach, które związane są z umowami, których zapisy zobowiązują jedna ze stron do zawarcia umowy. Najczęściej jest to umowa przeniesienia własności nieruchomości. Sprawy te pod względem procesowym są bardzo skomplikowane albowiem poza właściwym sformowaniem pozwu koniecznie jest także dokonanie odpowiedniego zabezpieczenia, celem ochrony interesów klienta na czas trwania sprawy. Podobnie sytuacja przedstawia się w przypadku rzeczy nabytej od osoby nieuprawnionej. W takich sytuacjach, przykładem zakup samochodu w komisie, a następnie uzyskanie informacji iż pochodzi on z kradzieży konieczne jest skorzystania z pomocy adwokata, który w sposób odpowiedni przygotuje wniosek, co przy spełnieniu ustawowych przesłanek pozwoli na uzyskanie prawa do pojazdu.

Wniosek o stwierdzenia nabycia własności poprzez zasiedzenie

Sprawy o zasiedzenie obejmują nie tylko zasiedzenie nieruchomości ale także służebności, w tym przykładowo służebności przejazdu i przychodu. Choć przepisy dotyczące zasiedzenia wydają się jednoznacznie to sporządzenie spełniającego wszystkie wymogi wniosku wymaga pomocy adwokata. W tym zakresie kancelaria adwokacka w Krakowie, nie tylko pomaga w profesjonalnym sporządzeniu wniosku, ale także pomaga w ustaleniu uczestników i przygotowuje wnioski dowodowe. Adwokaci korzystają z pomocy biegłych specjalistów z zakresu geodezji, którzy sporządzają dokumentację wskazująca na przedmiot postępowania. W przypadku zasiedzenia konieczna jest znajomość regulacji kodeksu cywilnego, które zmieniały się na przestrzeni lat. Tym samym adwokat sporządzający wniosek musi brać pod uwagę nie tylko okresy stanowiące podstawę sformowania wniosku ale także charakter nieruchomości i podmiot będący jej właścicielem, co jest kluczowe w przypadku zasiedzenia nieruchomości stanowiących własność Skarbu państwa. Profesjonalna wiedza adwokata jest także konieczna przy odpowiednim sporządzeniu i uzasadnieniu wniosku o zasiedzenie służebności albowiem przepisy o zasiedzeniu stosuje się w tych wypadkach w sposób odpowiedni co wiąże się z licznymi konsekwencjami. Skorzystanie z pomocy adwokata przy przygotowywaniu wniosku pozwala z jednej strony na przyspieszenie postępowania, uniknięcie jego ewentualnego zawieszenia, ale także pozwala stronie przeciwnej na realną ocenę możliwości zanegowania wniosku.

Powództwa związane ze współwłasnością nieruchomości tj. wniosek o wyznaczenie zarządcy, wnioski o zniesienie współwłasności nieruchomości, gospodarstwa rolnego

Kancelaria Adwokacka Kraków oferuje kompleksową pomoc we wszelkich sprawach związanych ze współwłasnością nieruchomości. Zagadnienia te są skomplikowane i pomoc doświadczonego adwokata jest konieczna. Z punktu widzenia współwłaściciela znajomość przepisów oraz możliwości ich zastosowania jest niezbędna albowiem często dochodzi do naruszeń w tym zakresie. Wiedza adwokata pozwala na ocenę, które działania są działaniami zmierzającymi do zachowania wspólnego prawa a które są działaniami zwykłego czy tez przekraczające zwykły zarząd. Ma to znaczenie albowiem przy uwzględnieniu udziałów może dochodzić do sytuacji gdy pewne czynności są bezwzględnie nieważne. Adwokaci także oferują kompleksową pomoc w sprawach dotyczących zniesienia współwłasności nieruchomości a także gospodarstw rolnych. W tym zakresie nie tylko pomagają w sporządzeniu właściwego wniosku ale także dzięki współpracy ze specjalistami dokonują oceny możliwości podziału nieruchomości, rozliczenia nakładów, ustalenia kwoty stanowiącej należną spłatę. Postępowania te są skomplikowane i wymagają dużej wiedzy praktycznej, tym samym skorzystanie z profesjonalnego pełnomocnika w osobie adwokata jest korzystne dla strony.

powództwa związane z ochroną własności tj. powództwo o przywrócenie stanu zgodnego z prawem oraz powództwo o zaniechanie naruszeń, powództwo o wydanie rzeczy

Adwokaci praktykujący w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie prowadzą postępowania związane z ochroną własności. Sprawy te z uwagi na skomplikowany stan faktyczny oraz prawny wymagają fachowej wiedzy i pomocy adwokata. Pomoże on profesjonalnie sporządzić pozew wraz z wnioskami dowodowymi a także ewentualny wniosek o zabezpieczenie. Nie można zapominać, iż naruszenie prawa własności wiąże się także z możliwością wystąpienia z żądaniami o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy, o zwrot pożytków oraz odszkodowanie za zużycie rzeczy. Rzetelnie przeprowadzone postępowanie pozwoli nie tylko na odzyskanie władztwa nad nieruchomością ale także na pokrycie wszelkich strat związanych z działaniem pozwanego.

powództwa związane z ograniczonymi prawami rzeczowymi ( użytkowanie, służebności, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, hipoteka ) tj. powództwo o ustalenie prawa, powództwo o ochronę ograniczonego prawa rzeczowego , powództwo o zwrot nakładów, o wydanie przedmiotu użytkowania, powództwo o zniesienie służebności gruntowej za wynagrodzeniem i bez wynagrodzenia, wniosek o ustanowienie służebności przesyłu

Sprawy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych, które to pojęcie obejmuje użytkowanie, służebności, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, hipoteka z uwagi na wysoki stopień skompilowania wymagają pomocy adwokata. W tym zakresie Kancelarie Adwokackie w Krakowie oferują kompleksowa pomoc, która obejmuje z jednej strony działania związane z analizą oraz sporządzaniem umów, których przedmiotem są ograniczone prawa rzeczowe, a z drugiej działania związane z postępowaniami sądowymi w tym zakresie. Ograniczone prawa rzeczowe są instytucjami, których odpowiednie zrozumienie oraz podjęcie właściwych działań wymaga wiedzy specjalistycznej obejmującej nie tylko doktrynę ale także aktualne orzecznictwo. Działania adwokatów pozwalają nie tylko na zrozumienie praw i obowiązków łączących się z poszczególnymi instytucjami ale także na podjęcie skutecznych działań zmierzających do ich ochrony.

powództwo o ochronę naruszonego posiadania

Instytucja ochrony naruszenia posiadania często jest jedyna możliwością ochrony swych praw osoby która nie ma tytułu do nieruchomości, tym samym konieczne jest podjęcie skutecznych i szybkich działań, w czym niewątpliwie konieczna jest pomoc adwokata. Sprawy te są charakterystyczne albowiem postępowanie dowodowe w sprawie jest ograniczone. Z tego względu adwokat pomoże właściwie przygotować wniosek a także zapewni, iż zostanie on wniesiony we właściwym czasie z uwagi na krótki termin wygaśnięcia roszczenia. Adwokaci z kancelarii adwokackich w Krakowie zapewnią rzetelne prowadzenie postępowania, skupienie się na właściwych kwestiach i przeprowadzenie postępowania w sposób szybki i sprawny zgodnie z duchem tej instytucji.

pin

Siedziba główna:
ul. Ariańska 18/7
31-505 Kraków

sprawdź na mapie
sent

Dane kontaktowe:

Adw. Marcin Czekaj
tel: +48 608 474 523
e-mail: m.czekaj@cswadwokaci.pl

Adw. Paulina Wilk
tel: +48 505 966 861
e-mail: p.wilk@cswadwokaci.pl