15 października 2019

Zmiana wysokości alimentów na dziecko, czyli kiedy można żądać obniżenia alimentów na dziecko, a kiedy ich podwyższenia.

Adwokat od alimentów

Obowiązek alimentacyjny ciąży na jednym z rodziców niezależnie od tego, czy został bądź nie pozbawiony władzy rodzicielskiej. Pojawiają się jednak pytania, kiedy można żądać podwyższenia lub obniżenia alimentów. Odpowiadamy na najważniejsze pytania dotyczące zmiany wysokości alimentów na dziecko.

Ustalone alimenty na dziecko, czy to formie wyroku rozwodowego, sprawy o alimenty czy też ugody zawartej przed sądem w przypadku zmiany okoliczności mogą być zmienione. Oczywistym jest bowiem iż z upływem czasu i rozwojem dziecka koszty związane z jego utrzymaniem rosną. Pójście dziecka do przedszkola a potem do szkoły generuje ciągłe wydatki, które obciążają rodziców małoletniego dziecka. Rodzice są zobowiązani nie tylko do zapewnienia dziecku minimum środków na przeżycie ale także muszą mu zapewnić prawidłowy rozwój co oczywiście wiąże się z kosztami.

Może się też zdarzyć sytuacja, w której to rodzic dziecka obciążony znacznymi alimentami nie ma możliwości dalszego ich uiszczania w pierwotnej wysokości z uwagi na drastyczną zmianę jego położenia. Może to być związane z sytuacją zdrowotną albo utratą możliwości zarobkowania.  Dlatego też, jest możliwość zmiany wysokości alimentów czy to przez ich podwyższenie czy też obniżenie. Dobry prawnik doradzi na każdym etapie jak skutecznie poprowadzić postępowanie o podwyższenie alimentów czy o zmniejszenie alimentów.

Obniżenie alimentów na dziecko 

Aby można było skutecznie domagać się zmniejszenia alimentów na dziecko muszą wystąpić po stronie rodzica, który płaci na rzecz dziecka alimenty jakieś nadzwyczajne okoliczności, które tak znacząco wpływają na jego sytuację osobistą, majątkową, iż nie może on już płacić alimentów w dotychczasowej wysokości.

Wielu rodziców sprawujących pieczę nad dzieckiem, w sytuacji gdy drugi rodzić żąda obniżenia alimentów zastanawia się jak nie dopuścić do obniżenia alimentów. W przypadku gdy jeden rodzic wystąpi z pozwem o obniżenie alimentów na dziecko warto skonsultować się z dobrym adwokatem, który specjalizuje się w sprawach rodzinnych, pozwoli to na odpowiednie przygotowanie się do postępowania sądowego.

Urodzenie kolejnego dziecka a alimenty

Często w praktyce mamy do czynienia z sytuacją, gdy rodzic alimentujący swoje dziecko chce automatycznego obniżenia alimentów z powodu narodzin kolejnego dziecka. Należy jednak podkreślić, iż narodziny kolejnego dziecka nie są przesłanką która w sposób automatyczny powodować będzie uwzględnienie wniosku o obniżenie alimentów. Także fakt, iż rodzic alimentujący dziecko czy też dzieci z poprzednich związków i obecnie  posiada „dziecko w drodze” nie powoduje to automatycznie obniżenia alimentów. W tym przedmiocie wypowiadał się wielokrotnie Sąd Najwyższy, który wskazał wręcz iż „ sam fakt urodzenia się kolejnego dziecka nie pociąga za sobą automatycznie ustania obowiązku alimentacyjnego w stosunku do pozostałych dzieci. Może on ewentualnie wpłynąć na rozmiar istniejącego obowiązku (wysokość rat alimentacyjnych)” (V CKN 1032/00 – Wyrok Sądu Najwyższego, LEX nr 55514  –  wyrok  z dnia  14 maja 2002  r.)

Nowe małżeństwo a alimenty na dziecko

Założenie nowej rodziny nie może od razu powodować zmniejszenie alimentów na poprzednie dziecko czy dzieci. Może bowiem mieć miejsce sytuacja, gdy na skutek zawarcia nowego związku małżeńskiego sytuacja finansowa małżonka zobowiązanego do alimentacji ulegnie znacznej poprawie. Sąd oceniając sytuację finansową rodzica wnoszącego o obniżenie alimentów bierze pod uwagę wszelkie okoliczności wpływające na sytuację finansową , a założenie nowej rodziny wiąże się z tym, że także dochody nowego współmałżonka mają i mogę mieć znacznie.

Pozew o obniżenie alimentów z datą wsteczną

Ustawodawstwo dopuszcza możliwość wystąpienia o obniżenie alimentów z datą wsteczną. Ma to miejsce wówczas czy zaistniały warunki pozwalające na obniżenie alimentów o których zobowiązany do ich uiszczenia dowiedział się w okresie późniejszym niż zdarzenie miało miejsce.

Skuteczność wystąpienia z roszczeniem o zmniejszenie alimentów jest zależna przez wszystkim od okoliczności fatycznych danej sprawy. O tym, jak napisać pozew o alimenty na dziecko pisaliśmy tutaj.

Jakie są szanse na obniżenie alimentów?

Często klienci zwracają się do adwokata z pytaniem o to jakie mają szanse na obniżenie alimentów. Oczywiście nie da się udzielić odpowiedzi, która potem zostanie w 100 % przyjęta przez sąd, jednakże spotkanie z prawnikiem zajmującym się sprawami rodzinnymi w tym alimentacyjnymi pozwoli na odpowiednie przygotowanie się do sprawy sądowej bądź zaoszczędzi kosztów postępowania w przypadku, gdy sprawa jest skazana z góry na przegraną.

Obniżenie alimentów a 500 plus

alimenty na dziecko a program 500 plusŚwiadczenie 500 plus nie ma wpływu na obowiązek alienacyjny zobowiązanego rodzica. Nie można zatem skutecznie żądać zmniejszenia alimentów powołując się wyłącznie na to, że dziecko korzysta z pomocy w postaci 500 plus.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy w art. 135 w sposób jednooczny wskazuje, iż na zakres świadczeń alimentacyjnych nie wpływają:

1) świadczenia z pomocy społecznej lub funduszu alimentacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 670, 730, 1802 i 1818), podlegające zwrotowi przez zobowiązanego do alimentacji;

2) świadczenia, wydatki i inne środki finansowe związane z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

3) świadczenie wychowawcze, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.15));

4) świadczenia rodzinne, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2220, z późn. zm.16));

5) rodzicielskie świadczenie uzupełniające, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz.U. poz. 303).

Adwokat od alimentów – czy warto?

W każdej sprawie także i w tej o alimenty, klienci zadają sobie pytanie czy warto brać adwokata w sprawie o obniżenie/ podwyższenie  alimentów. Tak jak i przypadku innych spraw należy mieć na uwadze, iż dobry adwokat zajmujący się na co dzień prawem rodzinnym ma wiedzę i odpowiednie doświadczenie pozwalające na prawidłowe poprowadzenie sprawy. Nasza kancelaria adwokacka w Krakowie specjalizuje się w sprawach rodzinnych zatem zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem informacji w przedmiocie alimentów na dzieci oraz możliwości ich podwyższenia i obniżenia.

Siedziba główna:
ul. Ariańska 18/7
31-505 Kraków

sprawdź na mapie

Dane kontaktowe:

Adw. Marcin Czekaj
tel: +48 608 474 523
e-mail: m.czekaj@cswadwokaci.pl

Adw. Paulina Wilk
tel: +48 505 966 861
e-mail: p.wilk@cswadwokaci.pl