Odszkodowania

Zostałeś poszkodowany w wypadku komunikacyjnym?
Ubezpieczyciel wypłacił zbyt niskie odszkodowanie?
Chcesz się starać o zadośćuczynienie i odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu bądź za śmierć osoby najbliższej?
Masz słupy wysokiego napięcia na swojej posesji i chcesz uzyskać odszkodowanie?

Adwokaci udzielają porad prawnych i pomagają uzyskać odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadki komunikacyjne, w tym:

zadośćuczynienie za krzywdę i cierpienie

Zadośćuczynienie z art. 445 § 1 k.c. ujmowane jest jako pewna całość i obejmuje wszelką krzywdę, jaka została wyrządzona poszkodowanemu wskutek konkretnego zdarzenia. Zadośćuczynienie powinno wynagrodzić doznane cierpienia fizyczne i psychiczne oraz utratę radości życia, ma także ułatwić poszkodowanemu przezwyciężenie ujemnych przeżyć, musi mieć odczuwalną wartość majątkową.

odszkodowanie za koszty związane z leczeniem

Przepis art. 444 k.c. stanowi podstawę żądania od zobowiązanego odpowiedniego odszkodowania z tytułu zwiększonych wydatków, w związku ze zwiększeniem potrzeb osoby poszkodowanej, wywołanych skutkami wypadku. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego przyznanie odszkodowania z tytułu zwiększonych potrzeb nie jest uzależniona od wykazania, że poszkodowany te potrzeby faktycznie zaspokaja i ponosi związane z tym wydatki. Do przyznania ekwiwalentu z tego tytułu wystarcza samo istnienie zwiększonych potrzeb jako następstwo czynu niedozwolonego ( por. wyrok SN z 11.03.1976., IV CR 50/76, OSNC 1977/11)

odszkodowanie za koszty związane z dojazdami przez poszkodowanego do placówek medycznych

odszkodowanie za koszty związane z opieką osób trzecich

Zgodnie z linią orzecznictwa sądów powszechnych i Sądu Najwyższego prawo poszkodowanego do ekwiwalentu z tytułu zwiększonych potrzeb, polegających na konieczności korzystania z opieki osoby trzeciej, nie zależy od wykazania, że poszkodowany efektywnie wydatkował odpowiednie kwoty na koszty opieki (np wyrok SN z 26.07.1977 r., I CR 143/77)

odszkodowanie za utracone bądź zniszczone mienie

odszkodowanie za utracone zarobki

Wyrównanie utraconych zarobków ma na celu naprawienie szkody przyszłej, wyrażającej się w wydatkach na zwiększone potrzeby oraz w nie osiągnięciu tych zarobków i innych korzyści majątkowych, jakie poszkodowany mógłby osiągnąć w przyszłości gdyby nie fakt doznania uszczerbku na zdrowiu.

rentę na przyszłość dla osoby poszkodowanej bądź też jednorazowe odszkodowanie

Zgodnie z treścią przepisu art. 447 kodeksu cywilnego: „ z ważnych powodów sąd może na żądanie poszkodowanego przyznać mu zamiast renty lub jej części odszkodowanie jednorazowe. Dotyczy to w szczególności wypadku, gdy poszkodowany stał się inwalidą, a przyznanie jednorazowego odszkodowania ułatwi mu wykonywanie nowego zawodu” (więcej na stronie ministerstwa sprawiedliwości:

W przypadku śmierci osoby najbliższej adwokaci działający w kancelarii adwokackiej pomagają także uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej.

Ponadto kancelarie adwokackie świadczą pomoc prawną udzielając porad prawnych w zakresie uzyskiwania odszkodowań:

za szkodę wyrządzoną niezgodnym z prawem wykonywaniem władzy publicznej

Art. 417§ 1. Za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa.§ 2. Jeżeli wykonywanie zadań z zakresu władzy publicznej zlecono, na podstawie porozumienia, jednostce samorządu terytorialnego albo innej osobie prawnej, solidarną odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę ponosi ich wykonawca oraz zlecająca je jednostka samorządu terytorialnego albo Skarb Państwa

za szkodę na osobie wyrządzoną zgodnym z prawem wykonywaniem władzy publicznej

4172. Jeżeli przez zgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej została wyrządzona szkoda na osobie, poszkodowany może żądać całkowitego lub częściowego jej naprawienia oraz zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, gdy okoliczności, a zwłaszcza niezdolność poszkodowanego do pracy lub jego ciężkie położenie materialne, wskazują, że wymagają tego względy słuszności.

za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu powierzonej czynności

Art. 429. Kto powierza wykonanie czynności drugiemu, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną przez sprawcę przy wykonywaniu powierzonej mu czynności, chyba że nie ponosi winy w wyborze albo że wykonanie czynności powierzył osobie, przedsiębiorstwu lub zakładowi, które w zakresie swej działalności zawodowej trudnią się wykonywaniem takich czynności.

za szkodę wyrządzoną przez zwierzę

Art. 431. § 1. Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy. § 2. Chociażby osoba, która zwierzę chowa lub się nim posługuje, nie była odpowiedzialna według przepisów paragrafu poprzedzającego, poszkodowany może od niej żądać całkowitego lub częściowego naprawienia szkody, jeżeli z okoliczności, a zwłaszcza z porównania stanu majątkowego poszkodowanego i tej osoby, wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego

za szkodę wyrządzoną wyrzuceniem, wylaniem lub spadnięciem przedmiotu z pomieszczenia

Art. 433. Za szkodę wyrządzoną wyrzuceniem, wylaniem lub spadnięciem jakiegokolwiek przedmiotu z pomieszczenia jest odpowiedzialny ten, kto pomieszczenie zajmuje, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą zajmujący pomieszczenie nie ponosi odpowiedzialności i której działaniu nie mógł zapobiec.

za szkodę wyrządzoną przez zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części

Art. 434. Za szkodę wyrządzoną przez zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części odpowiedzialny jest samoistny posiadacz budowli, chyba że zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części nie wynikło ani z braku utrzymania budowli w należytym stanie, ani z wady w budowie.

za szkodę wyrządzoną ruchem przedsiębiorstwa lub zakładu

Art. 435. § 1. Prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych itp.) ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności.§ 2. Przepis powyższy stosuje się odpowiednio do przedsiębiorstw lub zakładów wytwarzających środki wybuchowe albo posługujących się takimi środkami.

za bezumowne korzystanie z gruntu w związku z występowaniem na gruncie urządzeń przesyłowych

za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

Art. 4491. § 1. Kto wytwarza w zakresie swojej działalności gospodarczej (producent) produkt niebezpieczny, odpowiada za szkodę wyrządzoną komukolwiek przez ten produkt.§ 2. Przez produkt rozumie się rzecz ruchomą, choćby została ona połączona z inną rzeczą. Za produkt uważa się także zwierzęta i energię elektryczną. § 3. Niebezpieczny jest produkt niezapewniający bezpieczeństwa, jakiego można oczekiwać, uwzględniając normalne użycie produktu. O tym, czy produkt jest bezpieczny, decydują okoliczności z chwili wprowadzenia go do obrotu, a zwłaszcza sposób zaprezentowania go na rynku oraz podane konsumentowi informacje o właściwościach produktu. Produkt nie może być uznany za niezapewniający bezpieczeństwa tylko dlatego, że później wprowadzono do obrotu podobny produkt ulepszony.

Kancelarie adwokackie adwokat Marcina Czekaja i adwokat Pauliny Wilk świadczą pomoc prawną w zakresie uzyskiwania odszkodowań oraz zadośćuczynienia

Adwokaci świadczą także pomoc prawną związaną z błędami w sztuce lekarskiej, dochodzimy odszkodowań za wypadki przy pracy czy związane z niesłusznym zwolnieniem z pracy. Kancelarie adwokackie pomagają w uzyskaniu odszkodowania za niesłuszne pozbawienie wolności, tymczasowy areszt.

Kancelarie adwokackie świadczą pomoc prawną a także reprezentują klientów na wszystkich etapach postępowania sądowego oraz udzielają porad prawnych. W sytuacji gdy nie ma konieczności występowania na drogę sądową, bądź jest ona przedwczesna adwokaci reprezentują klientów na etapie przedsądowym, prowadząc negocjacje z towarzystwami ubezpieczeń.

Siedziba główna:
ul. Ariańska 18/7
31-505 Kraków

sprawdź na mapie

Dane kontaktowe:

Adw. Marcin Czekaj
tel: +48 608 474 523
e-mail: m.czekaj@cswadwokaci.pl

Adw. Paulina Wilk
tel: +48 505 966 861
e-mail: p.wilk@cswadwokaci.pl