23 maja 2022

Zarządzanie majątkiem dziecka. Majątek dziecka a władza rodzicielska.

adwokat-ds-rodzinnych

Zarządzanie majątkiem dziecka do czasu osiągnięcia przez nie pełnoletności spada w głównej mierze na rodziców nieletniego. Często bowiem dzieje się tak, że to właśnie małoletni dziedziczy przedmioty majątkowe, pieniądze i nieruchomości, które zostały mu zapisane w drodze testamentu np. przez babcię czy dziadka. Pojawia się więc pytanie, czy rodzice mogą zarządzać majątkiem dziecka, a może jednak to dziecko może zarządzać nim samodzielnie?

Władza rodzicielska a majątek dziecka

Zgodnie z art. 101 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego Rodzice obowiązani są sprawować z należytą starannością zarząd majątkiem dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. § 2. Zarząd sprawowany przez rodziców nie obejmuje zarobku dziecka ani przedmiotów oddanych mu do swobodnego użytku.

Rodzice małoletniego dziecka są jego przedstawicielami ustawowymi. Jeżeli pozostaje ono pod władzą rodzicielską obojga z nich, każde z nich może działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy dziecka. Są jednak pewne wyjątki. Żadne z rodziców nie może reprezentować dziecka przy czynnościach prawnych:

  • które dotyczą dzieci pozostających pod ich władzą rodzicielską,
  • między dzieckiem a jednym z rodziców bądź jego małżonkiem, chyba że ów czynność prawna polega na bezpłatnym przysporzeniu na rzecz nieletniego bądź też dotyczy należnych dziecku od drugiego z rodziców środków utrzymania i wychowania.

Zarządzenie majątkiem dziecka

Rodzice są zobowiązani do sprawowania zarządu nad majątkiem ich dziecka. Ów zarząd nie obejmuje zarobku dziecka ani też oddanych mu przedmiotów do swobodnego użytku.

Rodzice, którzy sprawują władzę rodzicielską i pieczę nad majątkiem nieletniego, nie mogą dokonywać, bez zgody sądu opiekuńczego, czynności, które przekraczają zwykły zakres zarządu, ani też wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko.

Zwykły zarząd a czynności przekraczające zwykły zarząd

Rodzice nieletniego mogą samodzielnie sprawować wyłącznie czynności zwykłego zarządu, które obejmuje załatwianie bieżących spraw związanych z majątkiem dziecka, które służą utrzymaniu tego majątku w stanie niepogorszonym, np. wypłata mniejszych sum pieniędzy z konta bankowego dziecka.

W przypadku czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, rodzice dziecka muszą uzyskać zezwolenie Sądu opiekuńczego np.

  • darowizna z majątku dziecka,
  • dokonanie podziału nieruchomości dziecka,
  • wypłata znacznej sumy pieniędzy z majątku dziecka,
  • sprzedaż mieszkania należącego do dziecka.

Często zdarza się również, że rodzice sprawujący władzę nad majątkiem dziecka mają wątpliwości, co jest zaliczane do tzw. czynności zwykłego zarządu. Dokonując oceny, warto wziąć pod uwagę skutki, jakie wywoła dana czynność prawna w sferze majątkowej dziecka. Jeżeli zaś mamy wątpliwości warto również skonsultować daną sprawę z doświadczonym adwokatem.

Majątek dziecka a ustanowienie kuratora

Zdarza się również, że żaden z rodziców nie może reprezentować dziecka, które pozostaje pod władzą rodzicielską. W takiej sytuacji reprezentuje je kurator ustanowiony przez sąd opiekuńczy.

W sprawach rodzinnych zapraszamy do kontaktu.

Siedziba główna:
ul. Ariańska 18/7
31-505 Kraków

sprawdź na mapie

Dane kontaktowe:

Adw. Marcin Czekaj
tel: +48 608 474 523
e-mail: m.czekaj@cswadwokaci.pl

Adw. Paulina Wilk
tel: +48 505 966 861
e-mail: p.wilk@cswadwokaci.pl