8 czerwca 2021

Zabezpieczenie alimentów, czyli jak napisać wniosek o alimenty z zabezpieczeniem

Starając się o rozwód i alimenty na dziecko musimy liczyć się z tym, że od momentu złożenia pozwu do wydania wyroku może minąć nawet kilka miesięcy. Trwająca pandemia dodatkowo wydłużyła czas oczekiwania na rozprawę. W związku z czym warto postarać się o zabezpieczenie alimentów, aby zapewnić dziecku środki do jego utrzymania. Jeżeli naszą sprawę prowadzi adwokat od rozwodów z pewnością podpowie on nam i przygotuje wniosek o alimenty z zabezpieczeniem. Zobaczcie jak w praktyce wygląda zabezpieczenie alimentów na dziecko.

Co to jest zabezpieczenie alimentacyjne?

W sprawach o alimenty na dziecko możemy starać się o tzw. zabezpieczenie alimentacyjne, które pozwala na uzyskanie niezbędnych kosztów utrzymania osobie uprawnionej do ich pobierania, jeszcze w trakcie trwania postępowania. Wniosek o zabezpieczenie alimentów musi jednak zawierać uprawdopodobnienie istnienia roszczenia.

Samo zabezpieczenie alimentacyjne może polegać na zobowiązaniu do zapłaty uprawnionemu do ich pobierania jednorazowo lub okresowo określonej sumy pieniędzy. Takie świadczenia są egzekwowalne natychmiast niezależnie od wniesionego przez drugą stronę zażalenia na postępowanie Sądu. Fachowo taką sytuację nazywa się zabezpieczeniem roszczenia. Dodatkowo zgodnie z orzecznictwem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 14 grudnia 1995 r., ACr 850/95: „W długotrwałym procesie alimentacyjnym uzasadnione jest obejmowanie kwotą zabezpieczenia pełnych środków utrzymania osoby uprawnionej, gdyż niweluje się wówczas zjawisko narastania zaległości egzekucyjnych, a dostosowujący się do zarządzeń tymczasowych pozwany ma przewidywalną sytuację procesową.”

Wniosek o zabezpieczenie alimentów

Wniosek o zabezpieczenie alimentów na dziecko można złożyć zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej do protokołu. Należy mieć na uwadze fakt, że Sądem właściwym do udzielenia owego zabezpieczenia będzie ten, do którego należy rozpoznanie sprawy w danej instancji.

Wniosek o zabezpieczenie alimentów powinien odpowiadać wymogom pisma procesowego, stąd też powinien zawierać następujące elementy np.:

  • Oznaczenie Sądu właściwego do rozpoznania sprawy.
  • Imiona i nazwiska stron.
  • Oznaczenie rodzaju pisma procesowego tj. „wniosek o zabezpieczenie alimentacyjne”.
  • Osnowę wniosku wraz z przytoczeniem dowodów popierających przytoczone okoliczności.
  • Podpis strony lub przedstawiciela.
  • Załączniki.
  • Sposób zabezpieczenia – jednorazowy okresowy.
  • Kwota zabezpieczenia.
  • Uprawdopodobnienia okoliczności uzasadniających wniosek.

Wyżej wymienione elementy stanowią tzw. wymogi formalne, które należy spełnić. W przeciwnym wypadku Sąd odrzuci wniosek bez wzywania wnioskodawców do jego uzupełnienia.

Wniosek o zabezpieczenie alimentów z datą wsteczną

Pamiętajmy możemy także złożyć wniosek o zabezpieczenie alimentów z datą wsteczną w sytuacji, gdy strona wykaże, że z tego okresu pozostają niezaspokojone potrzeby lub zobowiązania zaciągnięte przez uprawnionego względem osoby trzeciej na pokrycie owych potrzeb.

Ile kosztuje wniosek o zabezpieczenie alimentów?

Wniosek o zabezpieczenie alimentacyjne nie podlega opłacie sądowej. Oznacza to, że osoba, która ich dochodzi jest z mocy ustawy zwolniona z uiszczania kosztów sądowych (art. 96 ust. 1 pkt Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

Jak szybko Sąd rozpatrzy wniosek o zabezpieczenie alimentacyjne?

Wniosek o zabezpieczenie alimentacyjne jest rozpatrywany niezwłocznie po jego wpłynięciu do sądu, nie później jednak niż w terminie tygodnia. Pamiętajmy jednak, że jest to tylko i wyłącznie termin umowny i jego przekroczenie nie niesie za sobą negatywnych konsekwencji dla Sądu. Trwająca pandemia także wydłużyła czas rozpatrywania wniosków. Nikogo więc nie powinien dziwić fakt, że zabezpieczenie alimentacyjne może się przedłużyć. O jego postanowieniu Sąd poinformuje obie strony pisemnie.

Zabezpieczenie alimentacyjne z pomocą adwokata

Jak to już zostało zaznaczone na początku, adwokat od rozwodów, który prowadzi naszą sprawę o rozwiązanie małżeństwa może nas reprezentować także w sprawie o alimenty na dziecko. Z jego pomocą bez większego problemu uzyskamy zabezpieczenie alimentacyjne na czas trwania postępowania. Jest to rozwiązanie nie tylko skuteczne ale także praktyczne i pozwalające nam oszczędzić czas i nerwy, które towarzyszą każdej sprawie rodzinnej. We wszystkich sprawach rodzinnych zapraszamy do kontaktu.

pin

Siedziba główna:
ul. Ariańska 18/7
31-505 Kraków

sprawdź na mapie
sent

Dane kontaktowe:

Adw. Marcin Czekaj
tel: +48 608 474 523
e-mail: m.czekaj@cswadwokaci.pl

Adw. Paulina Wilk
tel: +48 505 966 861
e-mail: p.wilk@cswadwokaci.pl