31 stycznia 2023

Wykup mieszkania komunalnego w Krakowie w 2023 r.

wykup-mieszkania-komunalnego

Bonifikata na wykup mieszkania komunalnego

W dniu 29 grudnia 2022 r. została podpisana uchwała Rady Miasta Krakowa nr CII/2804/22 w sprawie zasad udzielania bonifikat od ceny zbycia lokali mieszkalnych – na rzecz ich najemców. Uchwała ta daje najemcom na nowo możliwość wykupu mieszkania komunalnego z bonifikatą. Odpowiadamy ile wynosi bonifikata na wykup mieszkania komunalnego i jak można się o to starać?

Kto może wykupić mieszkanie komunalne w Krakowie ?

Ponownie jak w przypadku poprzednio obowiązujących przepisów umożliwiających wykup lokalu komunalnego od Gminy Miejskiej Kraków mamy określoną kategorię osób, które są uprawnione do zakupu mieszkania z bonifikatą.

Przede wszystkim, aby można było wykupić mieszkanie z bonifikatą należy mieć status najemcy, a mieszkanie, które chce się wykupić musi stanowić własność (ewentualnie współwłasność) Gminy Miejskiej Kraków. Ów lokal, który będzie można wykupić nie może być wybudowany po 1 stycznia 1999 r. (chyba, że były już dotychczas sprzedawane mieszkania w takim budynku albo jest możliwa sprzedaż na postawie innych przepisów  niż obecnie obowiązująca uchwała). Nie ma przy tym możliwości wykupu mieszkań socjalnych czy też pomieszczeń tymczasowych.

Jeśli chcesz wiedzieć, czy spełniasz wymogi możliwości ubiegania się o wykup lokalu mieszkalnego z bonifikatą od Gminy Miejskiej Kraków, zapraszamy na konsultację do naszej Kancelarii Adwokackiej.

Jakie są ograniczenia związane z wykupem lokalu komunalnego w Krakowie?

Ustawodawca w przypadku wprowadzenia ograniczeń związanych z wykupem mieszkań komunalnych w Krakowie poszedł o krok dalej niż poprzednio obowiązująca w tym przedmiocie uchwała.

Obecnie przesłanką wyłączającą możliwość skorzystania z bonifikaty przy wykupie mieszkania komunalnego, określoną w § 10 uchwały jest fakt pozostawania lub bycia w okresie od 3 października 2003 r. (po dacie wejścia w życie uchwały Nr XXII/190/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków):

  1. a) właścicielem (współwłaścicielem) lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość albo
  2. b) właścicielem (współwłaścicielem) względnie użytkownikiem (współużytkownikiem) wieczystym nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym bądź nieruchomości na której została rozpoczęta budowa budynku mieszkalnego, albo
  3. c) uprawnionym (współuprawnionym) z tytułu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego względnie prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

Co więcej, uchwala w punkcie 2 wyżej opisanego § 10 wyłącza także możliwość sprzedaży lokatorowi mieszkania z bonifikatą jeśli lokator pozostaje osobą uprawnioną (współuprawnioną) z tytułu:

  1. a) spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, albo
    b) stosunku najmu innego lokalu mieszkalnego, jako jego najemca (współnajemca), albo
    c) prawa dożywocia, służebności, użytkowania, dzierżawy, użyczenia lub innej czynności prawnej bądź zdarzenia prawnego, będących podstawą posiadania (współposiadania) lokalu mieszkalnego względnie budynku mieszkalnego, bądź części takiego lokalu lub budynku.

Zatem aby można było ubiegać się o wykup mieszkania z zasobów Gminy Miejskiej Kraków z bonifikatą, lokator nie może mieć innej własności ani innego tytułu prawnego do innego lokalu znajdującego się na terenie województwa Małopolskiego. Co więcej, jeśli lokator chcący dokonać wykupu lokalu mieszkalnego od Gminy był w okresie ostatnich 20 lat właścicielem ( współwłaścielem) nieruchomości, bądź też miał tytułu prawny do lokalu ale się go wyzbył także nie kwalifikuje się do możliwości skorzystania z bonifikaty przy wykupie mieszkania.

Bonifikata na wykup mieszkania komunalnego

Obecna uchwała obniżyła wysokość możliwej do uzyskania bonifikaty do maksymalnie 50 % wartości nieruchomości. Określa ona wartości procentowe udzielenia bonifikaty od 23% do 47 % w zależności od czasookresu wybudowania, zakupu czy wyremontowania nieruchomości. Przy poprzednio obowiązującej uchwale gdzie była możliwości wykupu mieszkania za 10 procent jego wartości wydaje się to być rozwiązaniem mało atrakcyjnym. Jednakże  drugiej strony jest to możliwość wykupu mieszkania za połowę jego wartości, co z pewnością jest rozwiązaniem korzystniejszym niż brak jakiejkolwiek bonifikaty.

Jest też możliwość rozłożenia należności za zakup lokalu na okres 3 lat, przy czym pierwsza rata musi wynosić przynajmniej 20 % wartości nieruchomości

Jak długo trwa wykup mieszkania komunalnego w Krakowie?

Jeśli chodzi o czas w jakim najemca będzie miał możliwość sfinalizowania wykupu mieszkania komunalnego nie jest on określony ustawowo. Urząd Miasta Krakowa jednakże na oficjalnej stronie podaje, iż czas załatwienia sprawy wynosi 3 miesiące.

Należy przy tym wskazać, iż termin ten będzie zależał od wielu czynników i może ulec wydłużeniu. Czas załatwienia sprawy będzie z pewnością także zależny od zainteresowania samych mieszkańców wykupem lokalu komunalnego od Gminy Miejskiej Kraków.

Czy po wykupie lokalu komunalnego właściciel może dowolnie rozporządzać mieszkaniem?

Kiedy już zostanie sfinalizowany zakup lokalu komunalnego i dotychczasowy lokator stanie się właścicielem ma możliwość dowolnego rozporządzania swoją własnością, czyli może przykładowo mieszkanie sprzedać czy wynająć. Należy jednak pamiętać, że korzystając z możliwości wykupu mieszkania komunalnego z bonifikatą, właściciel przyjmuje na siebie pewne obowiązki.

Należy pamiętać o tym, iż skoro Gmina Miejska Kraków wyzbywa się składników majątkowych poniżej ich wartości rynkowej ( bonifikata) ma możliwość  kontroli  dalszego przeznaczenia lokalu, który ma za zadanie służyć potrzebom mieszkaniowym osoby, która ma uprawnienie do wykupu. Dlatego też nowy właściciel nie może dowolnie rozporządzać swoją własnością jeśli nie chce utracić uzyskanej na lokal bonifikaty. Zatem dokonanie przykładowo sprzedaży bądź wynajmu zakupionego od Gminy mieszkania w okresie 5 lat od zawarcia umowy zakupu, będzie wiązało się co do zasady z utratą bonifikaty. W takim przypadku, jeśli Gmina Miejska Kraków uzyska informację, że mieszkanie, które zostało zakupione z bonifikatą zostało zbyte przed upływem 5 lat  w przypadku lokali mieszkalnych bądź 10 w innych przypadkach, bonifikata będzie podlegała zwrotowi.

W przepisach umożliwiającej wykup mieszkań komunalnych z bonifikatą nie brak także wyjątków od czasowego ograniczenia rozporządzaniem nieruchomością bez utraty bonifikaty. Przykładowo nowy właściciel może darować swojemu dziecku wykupione od Gminy mieszkanie bez utraty bonifikaty.

Do kiedy można składać wnioski o wykup lokalu komunalnego w Krakowie?

Należy przy tym pamiętać, że uchwała na chwilę obecną obowiązuje tylko przez okres jednego roku, zatem aby można było skorzystać z wykupu mieszkania komunalnego z bonifikatą należy złożyć wniosek do końca 2023 r. Na chwilę obecną oczywiście nie ma informacji czy termin ten zostanie przedłużony, jak to miało miejsce w czasie obowiązywania poprzedniej uchwały dlatego też chcąc skorzystać z bonifikaty na wykup mieszkania warto złożyć wniosek o wykup do 31 grudnia 2023 r.

Jeśli potrzebujesz konsultacji prawnej związanej z wykupem mieszkania komunalnego w Krakowie z bonifikatą zapraszamy do naszej Kancelarii Adwokackiej w Krakowie.

pin

Siedziba główna:
ul. Ariańska 18/7
31-505 Kraków

sprawdź na mapie
sent

Dane kontaktowe:

Adw. Marcin Czekaj
tel: +48 608 474 523
e-mail: m.czekaj@cswadwokaci.pl

Adw. Paulina Wilk
tel: +48 505 966 861
e-mail: p.wilk@cswadwokaci.pl