18 października 2021

Paszport dla dziecka, czy wymagana jest zgoda obojga rodziców? Czym jest zgoda zastępcza na paszport dla dziecka?

paszport dla dziecka

O uprowadzeniu dziecka za granicę pisaliśmy szerzej w osobnych artykułach, nic więc dziwnego, że w sytuacjach konfliktowych może pojawić się problem z wydaniem paszportu dla dziecka. Rodzice albo boją się wyrazić na niego zgodę, albo też celowo utrudniają drugiemu partnerowi podróżowanie z dzieckiem i nie wydają zgody na jego wydanie.

Jak uzyskać paszport dla dziecka?

Wniosek o wydanie paszportu dla dziecka powinni podpisać oboje rodzice. Można również do wniosku załączyć pisemną zgodę drugiego opiekuna. Należy jednak pamiętać, że podpis na zgodzie musi być potwierdzony przez notariusza, konsula lub też urzędnika punktu paszportowego. Zgodnie bowiem z art. 97 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. Ponadto według art. 97 § 2 o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie, a w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy. Wyjazd dziecka za granicę należy do istotnych spraw dziecka, stąd też o takim wyjeździe decydują rodzice oboje.

Kiedy organ paszportowy wyda paszport dla dziecka bez zgody drugiego rodzica?

Istnieją 3 sytuacje, które pozwalają wydać paszport dla dziecka bez zgody drugiego rodzica:

  • Drugi rodzic nie żyje.
  • Ojciec dziecka nie jest znany.
  • Na postawie orzeczenie sądu o pozbawieniu lub ograniczeniu władzy rodzicielskiej jednego z rodziców.

Jak uzyskać zgodę na paszport dla dziecka bez udziału ojca, lub gdy on nie wyraża na to zgody?

Aby organ paszportowy wydał paszport dla dziecka bez udziału drugiego rodzica należy:

  • złożyć wniosek o zastąpienie zgody drugiego rodzica zezwoleniem sądu na wydanie paszportu dla dziecka;
  • złożyć wniosek o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej drugiego z rodziców.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o dokumentach paszportowych z dnia 13 lipca 2006 r. na wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej jest wymagana zgoda obojga rodziców, chyba że na podstawie orzeczenia sądu jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza ta została ograniczona. Art. 14 ust 1a ww. ustawy zakłada natomiast, że zgoda, o której mowa w ust. 1, składana jest na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym podpisem własnoręcznym i poświadczona za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza.

Jeżeli nie ma zgody rodziców, co do wydania paszportu dla dziecka o tym, czy zostanie on wydany decyduje sąd rodzinny.

Czym jest zgoda zastępcza?

Najczęstszą przyczyną tego, że rodzice nieletniego nie mogą dojść do porozumienia w sprawie wydania paszportu jest chęć utrudnienia prawidłowego funkcjonowania byłemu partnerowi, a także niejako spełniać się w roli rodzica. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji osoba ubiegająca się o paszport dla dziecka powinna się zwrócić o wyrażenie przez sąd tzw. zgody zastępczej. Wniosek składa się do wydziału rodzinnego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, wraz z opłatą, która wynosi 100,00 zł.

Należy jednak pamiętać, że choć sąd udzieli zgodę zastępczą na wydanie paszportu dla dziecka, o tym, czy faktycznie zostanie on wydany zadecyduje już organ paszportowy. Dopiero on po przeprowadzeniu stosownej procedury powinien wydać dokument. Może się jednak zdarzyć, że dziecko już posiada ważny paszport.

We wszystkich sprawach rodzinnych zapraszamy do kontaktu.

Siedziba główna:
ul. Ariańska 18/7
31-505 Kraków

sprawdź na mapie

Dane kontaktowe:

Adw. Marcin Czekaj
tel: +48 608 474 523
e-mail: m.czekaj@cswadwokaci.pl

Adw. Paulina Wilk
tel: +48 505 966 861
e-mail: p.wilk@cswadwokaci.pl