17 grudnia 2019

Jakie odszkodowanie za zalanie mieszkania przez sąsiada?

adwokat odszkodowania

Mieszkając w budynku wielokondygnacyjnym należy się liczyć z możliwością wystąpienia różnego rodzaju szkód, także za sprawą sąsiadów. Najpowszechniej występującymi są szkody zalaniowe, których usunięcie z reguły generuje znaczne środki finansowe. Aby można było mówić o możliwości uzyskania odszkodowania za zalane mieszkanie w pierwszej kolejności koniecznym jest ustalenie od kogo możemy domagać się zapłaty odszkodowania. Najprostszą drogą jest oczywiście ubezpieczenie mieszkania we własnym zakresie, ułatwia to z pewnością możność uzyskania odszkodowania ponieważ nie ma konieczności poszukiwania osób winnych – odpowiadających za zalanie.

Od kogo uzyskać odszkodowanie za zalane mieszkanie?

Odpowiedź na pytanie od kogo możemy uzyskać odszkodowanie nie jest  wbrew pozorom kwestią oczywistą. Jeśli nie posiadamy własnej polisy bądź też z różnych względów nie chcemy z niej skorzystać, musimy w pierwszej kolejności ustalić co było przyczyną zalania i kto za taki stan rzeczy odpowiada. Jeśli bowiem awaria powodująca zalanie nastąpiła w części wspólnej budynku wówczas odpowiedzialność ponosi co do zasady wspólnota bądź spółdzielnia w zależności kto odpowiada za części wspólne.

Przepisy kodeksu cywilnego wskazują, iż „za szkodę wyrządzoną wyrzuceniem, wylaniem lub spadnięciem jakiegokolwiek przedmiotu z pomieszczenia jest odpowiedzialny ten, kto pomieszczenie zajmuje, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą zajmujący pomieszczenie nie ponosi odpowiedzialności i której działaniu nie mógł zapobiec” ( art. 433 kodeksu cywilnego). Jednakże, zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego przepis art. 433 nie ma zastosowania do odpowiedzialności za szkodę polegającą na zalaniu lokalu położonego niżej z lokalu znajdującego się na wyższej kondygnacji (uchwała SN (7) z 19.02.2013 r., III CZP 63/12, OSNC 2013/7–8, poz. 81). Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 19 lutego 2013 r. uznał, że odpowiedzialność za zalanie mieszkania położonego niżej kształtuje się na zasadzie winy, a to oznacza, że aby ubiegać się o odszkodowanie za zniszczenia, poszkodowany powinien wykazać winę sprawcy, czyli właściciela lokalu położonego na wyższej kondygnacji lub jego mieszkańców.

Skoro zatem mamy do czynienia z odpowiedzialnością na zasadzie winy a nie ryzyka, aby móc dochodzić odszkodowania należy wykazać winę osoby zajmującej lokal z którego doszło do zalania. O zawinieniu możemy też mówić w przypadku rażącego niedbalstwa, czego skutkiem jest zalanie.

Kiedy nie uzyskamy odszkodowania za zalanie mieszkania?

W sytuacji, gdy nie jesteśmy w stanie wykazać winy naszego sąsiada, w wyniku której doszło do zalania nie będzie możliwości uzyskania odszkodowania za zalanie mieszkania. Należy wskazać, iż w takim wypadku odszkodowanie za zalanie można uzyskać  przypadku posiadania własnego ubezpieczenia.

Gdzie zgłosić zalanie mieszkania przez sąsiada?

To gdzie będziemy występować z roszczeniem odszkodowawczym za zalanie mieszkania zależy od ustalania kto ponosi odpowiedzialność za szkodę jaka powstała w wyniku zalania. Jeśli sąsiad, z którego mieszkania doszło do zalania będzie poczuwał się do winy, jest ubezpieczony wówczas należy zgłosić się do jego ubezpieczalni.  Jeśli mamy pewność, iż zalanie nastąpiło w wyniku zawinionego działania sąsiada, a on z kolei nie przyznaje się do winy wówczas pozostaje nam droga sądowa. Droga sądowa czeka nas także w sytuacji gdy, co prawda, sąsiad posiadał polisę, ale wykupiona suma gwarancyjna nie pokrywa w pełni szkód związanych z zalaniem naszego mieszkania.

Zalanie mieszkania przez sąsiada bez ubezpieczenia

W przypadku jeśli za zalanie naszego mieszkania odpowiada sąsiad, który nie posiada polisy ubezpieczeniowej, wówczas mamy co do zasady dwie możliwości uzyskania należnego odszkodowania. W pierwszej kolejności należy wystąpić do sąsiada ażeby zapłacił za szkodę dobrowolnie. Jeśli jednak sąsiad odmówi takiemu roszczeniu, wówczas pozostaje nam wystąpienie do sądu z pozwem o odszkodowanie.

Jak uzyskać odszkodowanie za zalane mieszkanie?

Aby uzyskać odszkodowanie za zalanie mieszkania od sąsiada który zawinił takiemu stanowi rzeczy w pierwszej kolejności należy dokonać wyceny szkód związanych ze szkodą zadaniową.  Warto w takiej sytuacji skorzystać z usług profesjonalnej firmy, która dokładnie oceni i wyliczy jakie są szkody. Jeśli zaś właściciel zalanego mieszkania chce przeprowadzić remont i usunąć wszelkie skutki zalania warto zachować wszystkie fakty z tym związane oraz zrobić dokładną dokumentację formo graficzną.

Jeśli sąsiad ma wykupioną polisę ubezpieczeniową, która swoim zakresem obejmuje także pokrycie skutków zalania sąsiadów możemy wystąpić bezpośrednio do ubezpieczalni sąsiada.

Za niskie odszkodowanie za zalanie mieszkania – co można zrobić?

W przypadku gdy otrzymane odszkodowanie za szkodę wywołaną zalaniem jest zbyt niskie i nie pokrywa kosztów związanych z naprawą jest możliwość odwołania się. Po wyczerpaniu drogi polubownej przed ubezpieczalnią można wystąpić do sądu z pozwem o zapłatę.

Siedziba główna:
ul. Ariańska 18/7
31-505 Kraków

sprawdź na mapie

Dane kontaktowe:

Adw. Marcin Czekaj
tel: +48 608 474 523
e-mail: m.czekaj@cswadwokaci.pl

Adw. Paulina Wilk
tel: +48 505 966 861
e-mail: p.wilk@cswadwokaci.pl