5 lutego 2023

Eksmisja współmałżonka ze wspólnie zajmowanego mieszkania

eksmisja-współmałżonka

Kiedy żona może wyrzucić męża z domu, czyli można eksmitować współmałżonka z mieszkania w polskim prawie?

Z uwagi na obecną sytuację gospodarczą przejawiającą się także znacznym zwiększeniem kosztów związanych z wynajmem, jak i kosztami utrzymania mieszkania, do naszej kancelarii adwokackiej w Krakowie zgłasza się coraz większa liczba osób z zapytaniem, czy możliwa jest eksmisja współmałżonka ze wspólnie zajmowanego mieszkania? Nierzadko z pomocy prawnej korzystają kobiety, których status materialny zazwyczaj nie pozwala na wyprowadzkę, a wobec których stosowana jest przemoc, czy to fizyczna, czy też trudniejsza do udowodnienia psychiczna. Często również mają one pod opieką małoletnie dzieci, co dodatkowo utrudnia im wyprowadzkę, a wspólne mieszkanie ze współmałżonkiem wydaje się być niemożliwe. Odpowiadamy na najczęściej pojawiające się pytania, kiedy żona może wyrzucić męża z domu i czy możliwa jest jego eksmisja?

Eksmisja współmałżonka, czy można?

W polskim prawie jest możliwe eksmitowanie jednego z współmałżonków ze wspólnego mieszkania, jeśli sąd stwierdzi, że jest to konieczne dla ochrony interesów jednej ze stron lub w interesie dzieci. Decyzja o eksmitowaniu jest podejmowana przez sąd po rozpatrzeniu pozwu złożonego przez jednego z małżonków.

Proces eksmisji może być jednak skomplikowany i długotrwały, dlatego warto skonsultować swoją sprawę z doświadczonym prawnikiem. Adwokat od spraw rodzinnych i mieszkaniowych z pewnością doradzi nam, co możemy zrobić, by eksmisja współmałżonka była możliwa i w naszym imieniu napisze pozew o eksmisję. Jeżeli obawiamy się o własne bezpieczeństwo, nasz małżonek stosuje wobec nas i dzieci, przemoc psychiczną, ekonomiczną czy fizyczną, warto zawczasu zabezpieczyć interesy swoje i małoletnich dzieci.

Kiedy nie należy zwlekać z eksmisją współmałżonka?

Odpowiedź na wyżej postawione pytanie wydaje się być oczywista, aczkolwiek nadal wiele osób zwleka z jej podjęciem. Ma to miejsce najczęściej w przypadku małżonków współuzależnionych i u tych, u których występuje tzw. syndrom sztokholmski. Niestety, prawda jest taka, że z eksmisją współmałżonka nie powinniśmy czekać w sytuacji, gdy odczuwamy zagrożenie zdrowia i życia. Sąd pozytywnie rozpatrzy nasz pozew, gdy ów małżonek, który ma zostać eksmitowany swoim rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie.

Ile trwa eksmisja współmałżonka?

Czas trwania procesu eksmisji zależy od wielu czynników, takich jak złożoność sprawy, ilość dowodów i świadków, a także terminy rozpraw sądowych. Zazwyczaj więc trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy. W każdym przypadku ważne jest, aby skonsultować się z adwokatem od spraw rodzinnych i mieszkaniowych, aby uzyskać dokładne informacje na temat prognozowanego czasu trwania procesu.

Co istotne, w stosunku do sprawcy przemocy w rodzinie, małżonek z nim zamieszkujący może wnieść do sądu pozew o eksmisję. Sąd wówczas wydaje postanowienie, po wcześniejszym przeprowadzeniu rozprawy, która ma miejsce w terminie 1 miesiąca od daty wniesienia wniosku. Tak więc, jeżeli wcześniej zgłaszaliśmy przemoc w rodzicie, eksmisja współmałżonka może zostać przeprowadzona znacznie szybciej. Również policjanci, mogą skierować wniosek o eksmisję do prokuratury, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że sprawca ponownie popełni przestępstwo z użyciem przemocy, zwłaszcza, gdy popełnieniem takiego przestępstwa groził.

A co, jeśli strona nie zgadza się z decyzją sądu, czy możliwe jest wstrzymanie eksmisji z mieszkania?

W polskim prawie termin na wniesienie apelacji w sprawie eksmisji wynosi 14 dni od doręczenia uzasadnienia wyroku sądu pierwszej instancji. Aby można było wnieść apelację niezbędnym jest jednak złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku, co należy uczynić w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku. Jeśli żadna ze stron nie złoży takiego wniosku wówczas wyrok w sprawie o eksmisję uprawomocni się po upływie kolejnych 7 dni.

Pozew o eksmisję współmałżonka, jak również apelację od wyroku, warto zlecić doświadczonemu adwokatowi, aby nie został on odrzucony, z uwagi na braki formalne.

Ile kosztuje sprawa o eksmisję współmałżonka?

Jeśli chodzi o koszty sądowe postępowania o eksmisję współmałżonka nie są one wysokie. Opłata sądowa od pozwu o eksmisję wynosi 200 zł, tyle samo wynosi opłata od apelacji w sprawie o eksmisję współmałżonka. Warto jednak zaznaczyć, że uwagi na tryb postępowania ostatecznie, co do zasady wszelkie koszty są ponoszone przez tego współmałżonka, który przegra postępowanie.

Czy można uniknąć opłat w sprawie o eksmisję współmałżonka?

Istnieją pewne wyjątki od obowiązku ponoszenia opłat sądowych. Dotyczy to przede wszystkim osób o niskich dochodach. Mogą się one ubiegać o zwolnienie od opłat sądowych na podstawie wniosku złożonego w sądzie. Warto mieć to na względzie, szczególnie, gdy wiemy, że nasza sytuacja materialna nie pozwala nam na ponoszenie dodatkowych kosztów.

Reasumując należy podkreślić, iż w sprawach o eksmisję adwokat od spraw rodzinnych może udzielić porad prawnych, pomóc w przygotowaniu i złożeniu pozwu oraz reprezentować Klienta w sądzie. Korzystanie z jego pomocy może zwiększyć szanse na osiągnięcie pożądanego rezultatu i zapewnić bardziej profesjonalną obronę naszych interesów.

Tak jak zostało to już podkreślone, jeżeli obawiamy się o zdrowie i życie swoje i małoletnich dzieci i innych osób z nami mieszkających, warto zawczasu złożyć pozew o eksmisję współmałżonka i w żadnym wypadku nie powinniśmy mieć ku temu żadnych wyrzutów sumienia. Jeżeli mimo wszystko takowe się pojawią, warto również skorzystać z darmowej pomocy psychologicznej, którą oferują ośrodki pomocy społecznej w danych miejscowościach.

Eksmisja współmałżonka – podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
  • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
  • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
pin

Siedziba główna:
ul. Ariańska 18/7
31-505 Kraków

sprawdź na mapie
sent

Dane kontaktowe:

Adw. Marcin Czekaj
tel: +48 608 474 523
e-mail: m.czekaj@cswadwokaci.pl

Adw. Paulina Wilk
tel: +48 505 966 861
e-mail: p.wilk@cswadwokaci.pl