8 kwietnia 2024

Czym jest badanie OZSS dziecka i jak przebiega? Jakie pytania są zadawane podczas badania OZSS?

badanie-OZSS

W trakcie procesu rozwodowego, szczególnie gdy w grę wchodzi dobro dziecka, istnieje potrzeba obiektywnej oceny jego sytuacji psychologicznej. W tym celu Sąd może zdecydować o przeprowadzeniu badania przez Opiniodawczy Zespół Specjalistów Sądowych (OZSS). Jednakże, dla wielu osób ta procedura może być niejasna. Nierzadko również wzbudza liczne kontrowersje. W niniejszym artykule omówimy czym jest badanie OZSS oraz jak przebiega badanie dziecka przez biegłego psychologa.?

Czym jest OZSS?

Na wstępie warto zaznaczyć, że OZSS, czyli Opiniodawczy Zespół Specjalistów Sądowych, pełni istotną rolę w procesie rozwodowym. Organ ten ma na celu przeprowadzenie obiektywnych badań, które będą miały wpływ na rozstrzygnięcia dotyczące opieki nad dzieckiem po rozwodzie. OZSS składa się z doświadczonych specjalistów z różnych dziedzin, takich jak pedagogika, psychiatria czy psychologia. Ich opinia ma istotny wpływ na podział opieki nad dzieckiem, a także może mieć wpływ na dotychczasowe rozstrzygnięcia sądu.

Badania przeprowadzane przez OZSS mają moc opartą na solidnych podstawach prawnych. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy oraz Kodeks Postępowania Cywilnego regulują działania OZSS, w tym udział biegłych psychologów w procesach sądowych dotyczących dobra dziecka. Zgodnie z tymi przepisami, Sąd może zlecić przeprowadzenie badań psychologicznych w celu uzyskania pełniejszego obrazu sytuacji dziecka. W praktyce badania OZSS mają na celu ustalić podział opieki nad dzieckiem po rozwodzie.

Kwalifikacje biegłego psychologa

Biegły psycholog angażowany do pracy przy OZSS musi spełniać szereg wymagań. Oprócz wyższego wykształcenia w dziedzinie psychologii, musi posiadać także doświadczenie w pracy z dziećmi oraz znajomość specyfiki postępowań sądowych dotyczących rodzin i dzieci. Dodatkowo musi wykazać, że w ostatnich 5 latach pracował z rodzinami. Takie wymagania zapewniają wysoką jakość przeprowadzanych badań oraz profesjonalizm w podejściu do sprawy.

Opinia biegłego psychologa a dobro dziecka?

Opinia biegłego psychologa odgrywa kluczową rolę w procesie rozstrzygania spraw dotyczących dobra dziecka. Jego obiektywne spojrzenie na sytuację psychologiczną dziecka pozwala Sądowi na podjęcie najlepszej decyzji, uwzględniającej potrzeby oraz interes dziecka. Często to właśnie ona pozwala na wykrycie niektórych nadużyć stosowanych przez rodziców lub rodzica.

Kiedy sąd zleca badanie OZSS?

Opiniodawczy Zespół Specjalistów Sądowych (OZSS) pełni istotną rolę w przypadkach, gdzie rodzice znaleźli się w impasie i nie mogą osiągnąć porozumienia w kwestiach związanych z władzą rodzicielską nad dziećmi lub gdy dobro dziecka jest zagrożone. Jest to organ, który zajmuje się wydawaniem opinii w sprawach dotyczących ustalania kontaktów rodziców z dzieckiem, rozstrzygania o władzy rodzicielskiej, ustalania miejsca zamieszkania dziecka oraz przysposobienia małoletniego.

Sąd zleca OZSS wydanie opinii, gdy wymagane są specjalistyczne informacje, którymi dysponują eksperci posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. W tym celu sąd wydaje postanowienie o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłych Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych, precyzując zakres tematyczny oraz specjalistyczne badania, które mają zostać przeprowadzone.

Podczas diagnozy OZSS skupia się na kilku kluczowych zagadnieniach. Po pierwsze, analizuje, który z rodziców zapewnia lepsze gwarancje opiekuńczo-wychowawcze. Ważne jest również zbadanie, czy postawa rodzica jest zgodna z dobrem dziecka oraz czy wypełnia on swoje obowiązki rodzicielskie w odpowiedni sposób. Ponadto, OZSS ocenia stopień więzi emocjonalnej między rodzicem a dzieckiem, co stanowi istotny czynnik w procesie podejmowania decyzji dotyczących władzy rodzicielskiej.

Badania OZSS są kompleksowe i obejmują różnorodne aspekty związane z relacjami rodzinno-rodzicielskimi oraz dobrocią dziecka. Działanie tego zespołu specjalistów jest kluczowe dla zapewnienia odpowiedniej opieki i ochrony prawnej dzieci w sytuacjach, gdzie konflikty między rodzicami mogą negatywnie wpływać na ich dobrostan.

Jak wygląda badanie OZSS?

Badanie OZSS jest zaplanowane i odbywa się w określonym terminie i miejscu, o którym osoby poddawane badaniu są wcześniej informowane przez sąd lub sam OZSS. Proces ten często rozpoczyna się drogą listową lub telefoniczną, aby zapewnić odpowiednią organizację i przygotowanie.

Ważnym aspektem jest fakt, że badaniu podlegają wyłącznie osoby skierowane do niego przez sąd. Czas trwania procesu diagnostycznego zależy od złożoności sprawy oraz potrzeb i możliwości badanych, zwłaszcza małoletnich. Z reguły trwa on kilka godzin, lecz może się wydłużyć w zależności od okoliczności. Niemniej jednak, biegli starają się zminimalizować stres związany z procesem, dlatego preferują zgromadzenie wszystkich niezbędnych informacji podczas pierwszego spotkania.

Podkreślić należy, że członkowie zespołu diagnostycznego powinni dołożyć wszelkich starań, aby małoletnie dzieci pozostawały na badaniu tylko tyle czasu, ile jest konieczne do uzyskania odpowiednich danych. Dzieci są badane w specjalnie przygotowanych pomieszczeniach, przypominających pokoje dziecięce, co ma na celu zapewnienie im komfortu i bezpieczeństwa emocjonalnego.

Proces badania składa się z kilku etapów. Pierwszym z nich jest etap informacyjny, podczas którego badani otrzymują podstawowe informacje na temat przebiegu badania oraz zasad obowiązujących w trakcie procesu diagnostycznego. Następnie rozpoczyna się właściwy proces badawczy, który może obejmować zarówno dzieci, jak i dorosłych. Pomieszczenia są przygotowane w taki sposób, aby zminimalizować stres u badanych.

Badanie osób dorosłych skupia się na indywidualnych wywiadach oraz testach psychologicznych. Badanie relacji rodzinnych obejmuje obserwację zachowania osób badanych wobec siebie oraz analizę relacji między nimi. W końcowym etapie zespół diagnostyczny formułuje odpowiednie wnioski na podstawie przeprowadzonych czynności badawczych.

Jak przygotować dziecko do badania dziecka przez biegłego psychologa w OZSS?

Przygotowanie dziecka do badania jest kluczowym aspektem, który może wpłynąć na jakość uzyskanych wyników. Ważne jest, aby dziecko czuło się komfortowo i bezpiecznie podczas rozmowy z biegłym psychologiem. Rodzice powinni zadbać o to, aby dziecko było odpowiednio przygotowane emocjonalnie na tę sytuację.

Czy można zakwestionować opinię OZSS?

Sąd po otrzymaniu opinii OZSS, zobowiązuje strony do zajęcia stanowiska w określonym terminie. Jest to standardowa procedura, mająca na celu umożliwienie stronom wyrażenia swoich zastrzeżeń wobec ekspertyzy. Jeśli strona nie skorzysta z tego prawa, sąd może uznać, że nie kwestionuje wydanej opinii.

Strona może zakwestionować opinię OZSS poprzez złożenie zarzutów, precyzyjnie wskazując, w jakim zakresie się z nią nie zgadza oraz uzasadniając swoje stanowisko. Istnieje także możliwość złożenia wniosku o sporządzenie opinii uzupełniającej lub dodatkowej, bądź nawet o wezwanie biegłych OZSS na rozprawę w celu ich przesłuchania.

Czy można odmówić badania OZSS?

Istnieją sytuacje, w których badanie przez OZSS może zostać odmówione. Osobie badanej przysługuje prawo do odmowy udziału w badaniu, co musi być odpowiednio zgłoszone sądowi. W przypadku braku zgody na badanie dziecka przez rodziców, odstępuje się od tej czynności.

Należy jednak pamiętać, że nieusprawiedliwione niestawiennictwo lub nieprzyprowadzenie dziecka na badanie może mieć negatywne skutki procesowe dla strony. Sąd może bowiem oprzeć się na opinii wydanej na podstawie czynności przeprowadzonych tylko z jednym rodzicem, co może być traktowane jako okoliczność niekorzystną dla osoby, która odmówiła uczestniczenia w procesie diagnostycznym.

Warto zatem zdawać sobie sprawę z możliwości zakwestionowania opinii OZSS oraz z konsekwencji odmowy udziału w badaniu. Pamiętajmy, że są to kluczowe elementy procesu sądowego, które mogą mieć istotny wpływ na jego wynik.

Ile kosztuje badanie OZSS?

Trudno wskazać dokładny koszt wydania opinii przez OZSS. Wszystko zależy od wielu czynników, w tym stopnia złożoności konkretnej sprawy oraz nakładu pracy poszczególnych biegłych. W związku z tym, ceny mogą się różnić w zależności od konkretnego przypadku. Niemniej jednak, orientacyjnie można podać, że koszty takiego badania wahają się zazwyczaj od 300,00 zł do nawet 1000,00 zł.

Warto również zaznaczyć, że za badanie zazwyczaj płacą oboje rodzice. Sąd, prowadząc sprawę, zwykle rozdziela koszty po połowie między strony. Jest to standardowa procedura mająca na celu sprawiedliwe obciążenie finansowe obu stron prowadzonego postępowania.

Wysokość kosztów może być jednak uzależniona od wielu czynników, takich jak liczba biegłych zaangażowanych w badanie, ilość wymaganych badań psychologicznych czy psychotesty, jak również ewentualne koszty związane z przeprowadzeniem dodatkowych ekspertyz.

Badanie dziecka przez biegłego psychologa w ramach OZSS ma na celu uzyskanie obiektywnej oceny jego sytuacji psychologicznej w kontekście procesu rozwodowego. Działania te oparte są na solidnych podstawach prawnych oraz przeprowadzane są przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów. W ten sposób, Sąd może podejmować decyzje, które najlepiej odpowiadają dobru dziecka. Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące badania OZSS lub też chcielibyście podważyć opinię biegłego, zapraszamy do kontaktu.

Siedziba główna:
ul. Ariańska 18/7
31-505 Kraków

sprawdź na mapie

Dane kontaktowe:

Adw. Marcin Czekaj
tel: +48 608 474 523
e-mail: m.czekaj@cswadwokaci.pl

Adw. Paulina Wilk
tel: +48 505 966 861
e-mail: p.wilk@cswadwokaci.pl