16 sierpnia 2021

Czy można zmienić pozew rozwodowy?

pozew rozwodowy

Decydując się na rozwód, w pierwszej kolejności należy wnieść pozew rozwodowy. Jeżeli chcemy uzyskać go w możliwie najkrótszym czasie, wówczas najlepiej wystąpić o rozwód bez orzekania o winie bądź też inaczej zwany rozwód za porozumieniem stron. Coraz częściej jednak, co najmniej jeden z małżonków chce udowodnić rozkład pożycia z winy drugiego. Pojawia się więc pytanie, co wówczas zrobić, albo czy można zmienić pozew rozwodowy?

Wiele osób, niejako pod wpływem impulsu decyduje się na złożenie papierów rozwodowych do sądu. Wówczas najczęściej domagają się rozwodu z orzeczeniem o winie. W takiej sytuacji sąd będzie przeprowadzać postępowanie dowodowe, stąd też od momentu złożenia pozwu rozwodowego do dnia ogłoszenia wyroku może minąć od kilku miesięcy do nawet kilku lat… Co więc zrobić w sytuacji, gdy stanowisko winy uległo zmianie? Gdy emocje opadły i małżonkowie zgodnie doszli do wniosku, że chcą się rozwieźć bez orzekania o winie?

Czy możliwa jest zmiana stanowiska w sprawie o rozwód?

Warto pamiętać, że w sprawach o rozwód strony mają prawo do zmiany swojego stanowiska i to również na etapie II instancji. W takiej sytuacji, Sąd II instancji najprawdopodobniej uchyliły wcześniejszy wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Powód w każdej chwili może zmienić swoje stanowisko i zdecydować się na rozwód z orzekaniem o winie lub bez orzekania o winie.

W toku postępowania mogą pojawić się nowe istotne fakty, które mogą wpłynąć na zmianę naszego stanowiska w kwestii rozwodu. Zgodnie z art. 193 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego:

  • 1. Zmiana powództwa jest dopuszczalna, jeżeli nie wpływa na właściwość sądu.
  • 2. Jeżeli w myśl przepisu poprzedzającego zmiana nie jest dopuszczalna, a powód zmienia powództwo w ten sposób, że występuje z nowym roszczeniem obok pierwotnego, sąd rozpoznaje nowe roszczenie jako sprawę oddzielną, jeżeli jest dla niej rzeczowo i miejscowo właściwy, w przeciwnym zaś razie przekazuje sprawę sądowi właściwemu. Gdy jednak zmiana taka następuje w sądzie rejonowym, należy przekazać całe zmienione powództwo sądowi okręgowemu, który dla zmienionego powództwa jest rzeczowo i miejscowo właściwy.
    § 21. Z wyjątkiem spraw o roszczenia alimentacyjne zmiana powództwa może być dokonana jedynie w piśmie procesowym. Przepis art. 187 wymogi formalne pozwu stosuje się odpowiednio.
  • 3. Jeżeli powód występuje z nowym roszczeniem zamiast lub obok roszczenia pierwotnego, skutki przewidziane w artykule poprzedzającym rozpoczynają się z chwilą, w której roszczenie to powód zgłosił na rozprawie w obecności pozwanego, w innych zaś wypadkach – z chwilą doręczenia pozwanemu pisma zawierającego zmianę i odpowiadającego wymaganiom pozwu.
  • 4.(uchylony)

Tak więc pamiętajmy, że aż do prawomocnego wyroku w sprawie rozwodowej strony mogą zmieniać swoje żądania.

Czy można odwołać pozew rozwodowy?

Odpowiadając krótko na wyżej postawione pytanie – TAK, możemy odwołać pozew rozwodowy i być nadal małżeństwem. W końcu każdy z nas może zmienić zdanie lub też pojawiły się nowe okoliczności przemawiające za tym, że warto dać sobie jeszcze jedną szansę. W każdej chwili bowiem możemy ponownie starać się o rozwód. Niezależnie jednak od tego, jaką decyzję podejmiemy warto ją dokładnie przemyśleć. Zawsze też mogą pojawić się wątpliwości: „Czy ja dobrze robię?”, „A może jednak warto dać Mu/Jej szansę?”… Z doświadczenia wiemy, że ów wątpliwości najczęściej nie mają ci, którzy od razu decydują się na szybki rozwód, bez orzekania o winie. W tych zaś rodzinach, gdzie dochodziło do jakiejkolwiek formy przemocy, wątpliwości jest znacznie więcej, dlatego tutaj rekomendujemy również skorzystanie z pomocy specjalisty, który dodatkowo pomoże nam poradzić sobie z podjęciem trudnej decyzji i przepracować nasze emocje.

Pamiętajmy jednak, niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na rozwód czy nie, nie możemy godzić się na przemoc!

Siedziba główna:
ul. Ariańska 18/7
31-505 Kraków

sprawdź na mapie

Dane kontaktowe:

Adw. Marcin Czekaj
tel: +48 608 474 523
e-mail: m.czekaj@cswadwokaci.pl

Adw. Paulina Wilk
tel: +48 505 966 861
e-mail: p.wilk@cswadwokaci.pl