1 września 2021

Apelacja od wyroku rozwodowego z pomocą adwokata

Adwokat Kraków rozwód z orzeczeniem o winie

Wyrok rozwodowy nie każdemu odpowiada, szczególnie w sytuacji, gdy staraliśmy się o rozwód z orzeczeniem o winie. Należy jednak zauważyć, że zanim nabierze on mocy prawnej możemy złożyć apelację. Musimy się jednak spieszyć, ponieważ z apelacją związane są nieprzekraczalne terminy. Zobaczcie jak wygląda apelacja od wyroku rozwodowego i co należy zrobić, aby móc z niej skorzystać.

Wniosek o uzasadnienie wyroku

Jeżeli chcemy odwołać się od wyroku musimy w pierwszej kolejności złożyć do sądu I Instancji wniosek o doręczenie wyroku wraz z jego uzasadnieniem.  Mamy na to tylko 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku. Jeżeli nie wniesiemy takiego wniosku wówczas termin apelacji wynosi wyłącznie trzy tygodnie od dnia ogłoszenie wyroku.

Jeżeli nie złożymy wniosku o uzasadnienie wyroku skuteczne jego zaskarżenie nie będzie możliwe.

Co powinien zawierać wniosek o apelację?

Apelacja od wyroku rozwodowego powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego. Musi więc zawierać:

  1. Dokładne oznaczenie wyroku.
  2. Wskazanie, czy wyrok ma być zaskarżony w całości czy też tylko w części.
  3. Przedstawienie zarzutów.
  4. Uzasadnienie wskazanych wyżej zarzutów.
  5. Przywołanie nowych faktów lub dowodów w sprawie.
  6. Wniosek o zmianę lub o uchylenie wyroku z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany bądź uchylenia.

Należy zaznaczyć, że nowością w przepisach jest artykuł art. 368 par. 1 (3), który mówi:

Powołując fakt wykazany dowodem utrwalonym za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk, należy oznaczyć część zapisu dotyczącą tego faktu.

Gdzie składamy apelację od wyroku rozwodowego?

Apelację od wyroku rozwodowego składamy za pośrednictwem sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie. Tak więc składamy ją zatem w sądzie okręgowym.

Apelacja rozpatrywana jest w sądzie II instancji w składzie trzech sędziów.

Ile kosztuje apelacja od wyroku rozwodowego?

Od apelacji pobierana jest opłata stała w wysokości 600 zł. Niemniej jednak należy zaznaczyć, że jest ona uiszczana wyłącznie w sytuacji, gdy staramy się o zaskarżenie wyroku, który dotyczy winy współmałżonka w rozkładzie pożycia. W innych kwestiach opłata będzie uzależnione od konkretnego żądania.

Tak więc np. w sprawach majątkowych stawka może być inaczej ustalona.

art. 368 par. 2 W sprawach o prawa majątkowe należy oznaczyć wartość przedmiotu zaskarżenia. Wartość ta może być oznaczona na kwotę wyższą od wartości przedmiotu sporu wskazanej w pozwie jedynie wtedy, gdy powód rozszerzył powództwo lub sąd orzekł ponad żądanie. Przepisy art. 19-24 i 25 § 1 stosuje się odpowiednio.

Pamiętajmy, jeżeli żadna ze stron nie złoży w określonych terminach apelacji wówczas wyrok rozwodowy się uprawomocnia.

We wszystkich sprawach rozwodowych warto skorzystać z pomocy adwokata, który poprowadzi nas przez całe postępowanie, w tym w razie potrzeby, pomoże napisać odwołanie od wyroku.

Siedziba główna:
ul. Ariańska 18/7
31-505 Kraków

sprawdź na mapie

Dane kontaktowe:

Adw. Marcin Czekaj
tel: +48 608 474 523
e-mail: m.czekaj@cswadwokaci.pl

Adw. Paulina Wilk
tel: +48 505 966 861
e-mail: p.wilk@cswadwokaci.pl