5 marca 2020

Pozew rozwodowy, czyli ile kosztuje rozwód?

ile-kosztuje-adwokat-w-sprawie-o-rozód

Koszty związane z założeniem a następnie poprowadzeniem sprawy rozwodowej, którą prowadzi adwokat od rozwodów są uzależnione od wielu czynników. Mogą się różnić od wielu czynników, takich jak kraj, stanowisko prawne, złożoność sprawy oraz wybrane metody rozwiązania konfliktu. Odpowiadamy na najczęściej pojawiające się pytania, z jakimi do nas przychodzicie: Ile kosztuje adwokat w sprawie o rozwód? ile kosztuje pozew o rozwód? Ile kosztuje rozwód bez orzekania o winie lub z orzeczenie o winie?

Ile kosztuje rozwód?

W pierwszej kolejności należy mieć na względzie, iż koszty postępowania o rozwód zależą od wielu czynników, do których należą m.in: skomplikowanie i zawiłość sprawy, zakres postępowania dowodowego, czy są konieczne opinie, to czy w sprawie jest prowadzona mediacja oraz wynagrodzenie profesjonalnego pełnomocnika.

Podstawowym kosztem, który strona składająca pozew o rozwód jest zobowiązana ponieść jest to opłata sądowa w wysokości 600 zł. Opłatę sądową uiszcza się do właściwego do rozpoznania sprawy sądu.  Jeśli strona korzysta u usług adwokata, wówczas jest jeszcze konieczność uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł.

Adwokat od rozwodów swoje wynagrodzenie za poprowadzenie sprawy ustala indywidualnie, po zapoznaniu się ze stanem faktycznych oraz oczekiwaniami klienta.

W toku postępowania mogą dojść także koszty związane z postępowaniem mediacyjnym, koszty wywiadów kuratora, stawiennictwa świadków itp. Wszelkie nagromadzone w toku postępowania o rozwód koszty podlegają rozliczeniu na końcu postępowania. Trzeba mieć zatem na uwadze, iż rozłożenie kosztów procesu o rozwód w orzeczeniu kończącym postępowania, czyli w wyroku rozwodowym także zależy od kilku czynników.

Ile kosztuje rozwód z orzeczeniem o winie?

Ponieważ postępowanie o rozwód jest postępowaniem w trybie procesowym, więc obowiązują tu reguły ponoszenia kosztów w zależności od wyniku sprawy. W przypadku gdy sąd orzeknie o wyłącznej winie jednego współmałżonka, to wówczas małżonek uznany za wyłącznie winnego jest obowiązany do poniesienia wszelkich kosztów sądowych jakie zostały przez strony wygenerowane w toku postępowania, a zatem zarówno kosztów sądowych jak i wynagrodzenia pełnomocnika drugiej strony jeśli występował w sprawie.

Ile kosztuje rozwód bez orzekania o winie, czyli rozwód za porozumieniem stron?

Nieco odmiennie wygląda sytuacja jeśli mamy do czynienia z rozwodem bez orzekania o winie. Jest to forma ugody pomiędzy stronami, a zatem nie ma przegranego czy wygranego a zatem sąd nie obciąża żadnej ze stron całością kosztów tylko je rozkłada pomiędzy strony. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie jeśli chodzi o koszty zastępstwa procesowego Sąd te koszty między stronami znosi, zatem w konsekwencji każdy z małżonków ponosi koszty związane z ustanowieniem adwokata do sprawy rozwodowej we własnym zakresie.  Może mieć też miejsce sytuacja gdy, gdy małżonkowie ustalą między sobą także sposób rozliczania kosztów procesu rozwodowego i wtedy sąd w wyroku rozwodowym orzeknie zgodnie z wolą małżonków.

Podsumowując, to ile kosztuje rozwód, poza opłatami podstawowymi zależy w głównej mierze od relacji małżonków i tego czy są w stanie dojść o porozumienia w kwestii rozwodu czy też nie.

Należy także pamiętać, iż w przypadku osób których nie stać na poniesienie kosztów sądowych bez uszczerbku dla utrzymania siebie czy rodziny mogą starać się o uzyskanie zwolnienia od kosztów sądowych.

Kto może wnieść pozew rozwodowy?

Pozew rozwodowy może wnieść każdy ze współmałżonków jeśli tylko są ku temu przesłanki, za zatem jeśli rozkład pożycia miedzy stronami i całkowity i zupełny. Dodatkowo jeśli strony mają dzieci, wówczas rozwód nie może być także sprzeczny z ich dobrem.

Z pozwem o rozwód może wystąpić wyłącznie jeden ze współmałżonków, żona bądź mąż. Nie ma możliwości aby osoba trzecia mogła wnieść pozew rozwodowy zamiast małżonków.

ile-kosztuje-rozwód

Gdzie składamy pozew o rozwód?

Sprawy o rozwód należą do właściwości sądów okręgowych. Kodeks postępowania cywilnego w art. 41 określa jaki sąd jest właściwym w przypadku złożenia pozwu o rozwód i jest to właściwość wyłączna, co znaczna że strona składająca pozew o rozwód nie może sama zdecydować do którego sądu złoży pozew.

Z pozwem o rozwód można wystąpić do sądu okręgowego, w okręgu którego małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania. Ponadto w okręgu tym musi jednej z małżonków dalej zamieszkiwać. Nie chodzi tu o konkretne mieszkanie, wystarczy jak będzie to ta sama miejscowość bądź też miejscowość należąca do okręgu sądowego.

Jeśli się zdarzy sytuacja, że małżonkowie nie mieli wspólnego miejsca zamieszkania, albo oboje małżonków, po rozpadzie związku wyprowadziło się w całkowicie inne miejsca sądem właściwym będzie sąd zamieszkania małżonka pozwanego  w sprawie o rozwód.

W sytuacji gdy nie da się także ustalić miejsca zamieszkania pozwanego małżonka, wówczas wyłącznie właściwym jest są miejsca zamieszkania małżonka który występuje z pozwem o rozwód, a zatem powoda.

Jakie dokumenty są potrzebne do rozwodu?

Niezbędnym dokumentem do złożenia pozwu o rozwód jest odpis aktu małżeństwa stron. Jeśli małżonkowie posiadają małoletnie dzieci, należy także dołączyć odpisy aktów urodzenia dzieci.

Wszelkie inne dokumenty potrzebne do rozwodu zależą od tego co w danej sprawie ma być rozstrzygnięte przez sąd. Strona powołująca się na jakieś okoliczności ma obowiązek wykazania swoich twierdzeń a pomocą dowodów, czy to  postaci dokumentów czy też zeznań świadków.  Doświadczony adwokat od spraw rozwodowych doradzi jakie dowody należy przedłożyć i na jakie okoliczności.

pin

Siedziba główna:
ul. Ariańska 18/7
31-505 Kraków

sprawdź na mapie
sent

Dane kontaktowe:

Adw. Marcin Czekaj
tel: +48 608 474 523
e-mail: m.czekaj@cswadwokaci.pl

Adw. Paulina Wilk
tel: +48 505 966 861
e-mail: p.wilk@cswadwokaci.pl