10 lipca 2021

Czym jest przysposobienie dziecka? Jakie są rodzaje adopcji?

adopcja dziecka, przysposobienie dziecka

Wiele par boryka się z problemem bezdzietności, mimo że od wielu lat starają się o dziecko. Przyczyn takiej sytuacji może być wiele: stres, bezpłodność czy strach przed porodem. Nie zmienia to jednak faktu, że chcą mieć potomka, chcą poczuć tzw. smak rodzicielstwa. W takim przypadku jedynym rozwiązaniem dla pary jest przysposobienie dziecka, dlatego dzisiaj powiemy o tym jakie są rodzaje adopcji? Czy w wyniku adopcji ustaje władza rodzicielska? Czy dziecko musi wyrazić zgodę na adopcję i jak wygląda kwestia dziedziczenia?

Co to jest przysposobienie dziecka?

Przysposobienie dziecka to oficjalna nazwa jego adopcji. Koreks Rodzinny i Opiekuńczy wyróżnia kilka rodzajów przysposobienia oraz reguluje kwestie związane z warunkami, jakie muszą spełnić osoby, które chcą adoptować dziecko.  Zgodnie z przepisami przysposobić można wyłącznie osobę małoletnią, tylko i wyłącznie dla jej dobra.

Przysposobienie a adopcja?

Niektórzy pytają, czy przysposobienie dziecka to to samo co jego adopcja. Oba pojęcia de facto dotyczą tej samej czynności prawnej, stąd też można używać ich zamiennie.

Czy wymagana jest zgoda dziecka na adopcję?

Jeżeli staramy się o przysposobienie nieco starszego dziecka, tj. takiego które ukończyło 13 lat, wówczas sąd opiekuńczy, który decyduje, czy adopcja dziecka jest możliwa, musi je zapytać, czy chce być adoptowane. Potrzebna jest więc zgoda nieletniego na adopcję. Jeżeli dziecko nie ukończyło 13 lat wówczas taka zgoda nie jest wymagana, ale oczywiście sąd opiekuńczy powinien wysłuchać dziecka, czy chce zostać adoptowane – oczywiście przy użyciu innych słów.

Kto może adoptować dziecko?

Zgodnie z przepisami przysposobić dziecko może osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jeżeli jej kwalifikacje osobiste uzasadniają przekonanie, iż będzie ona należycie wywiązywała się z obowiązków przysposabiającego. Osoba taka powinna uzyskać m.in. opinię kwalifikacyjną oraz świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez ośrodek adopcyjny, chyba że ów obowiązek jej nie dotyczy.

Zgodnie z art. 114 KRO:

 • 1. Przysposobić można osobę małoletnią, tylko dla jej dobra.
 • 2. Wymaganie małoletności powinno być spełnione w dniu złożenia wniosku o przysposobienie.

Należy pamiętać, że między osobą, która chce adoptować dziecko a przysposobionym powinna istnieć odpowiednia różnica wieku.

Ile trwa przysposobienie dziecka?

Niestety procedura adopcyjna jest długa, a cały proces od momentu rejestracji kandydatów na rodziców adopcyjnych do momentu orzeczenia przez sąd adopcji, trwa około 2 lat. Jak podkreśla wielu psychologów procedura adopcyjna w naszym kraju jest bardzo długa, co jest krzywdzące przede wszystkim dla małoletnich – niemowląt, które najbardziej potrzebują opieki kochających ich rodziców.

Dokumenty potrzebne do adopcji

Aby dokonać adopcji dziecka należy złożyć, w ośrodku adopcyjnym, następujące dokumenty:

 • Wniosek o przysposobienie zawierający motywy decyzji o przysposobieniu, a także związane z nią oczekiwania.
 • Życiorys kandydatów na rodziców adopcyjnych.
 • Odpis zupełny aktu małżeństwa.
 • Akt urodzenia, jeżeli o adopcję stara się osoba samotna.
 • Zaświadczenie o rozwodzie, jeżeli kandydat zawarł powtórne małżeństwo.
 • Dokumenty o niekaralności.
 • Zaświadczenie od lekarza o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do adopcji.
 • Dokumenty poświadczające zarobki.
 • W niektórych przypadkach, zgoda rodziców biologicznych na adopcję.

Blankietowa zgoda na przysposobienie

Blankietowa zgoda na przysposobienie to nic innego jak wyrażenie zgody przez rodziców biologicznych dziecka na jego przysposobienie w przyszłości. Nie wskazuje się tutaj osoby, która ma dziecko adoptować. Taką zgodę wyrażają rodzice biologiczny przed sądem opiekuńczym. Ma to jednak daleko idące konsekwencje:

 • Rodzice biologiczni pozbawieni zostają władzy rodzicielskiej, a ponadto
 • Tracą prawo do kontaktów z dzieckiem.

Należy jednak pamiętać, że ów zgodę można odwołać, również przed sądem opiekuńczym, nie później jednak niż przed wszczęciem sprawy o przysposobienie.

Zgoda na przysposobienie ze wskazaniem osoby

Rodzice biologiczni dziecka mogą również wskazać osobę, która dziecko ma adoptować. Są tu jednak ograniczenia, które dotyczą tego, że rodzic może wskazać tylko:

 • Współmałżonka.
 • Własnych krewnych.

Rodzaje adopcji

Wyróżnia się dwa rodzaje przysposobienia:

 1. Przysposobienie pełne, które powoduje powstanie między rodzicami adopcyjnymi a przysposobionym takiego stosunku, jak między rodzicami biologicznymi. Jego ważnym skutkiem jest możliwość dziedziczenia przez adoptowane dziecko. Ustają zaś prawa i obowiązki przysposobionego wynikające z pokrewieństwa względem jego krewnych biologicznych. Skutki przysposobienia pełnego rozciągają się także na potomków dziecka, które zostało adoptowane.
 2. Przysposobienie niepełne nie rozciąga się na krewnych adoptującego. Nie ustają zaś prawa i obowiązki przysposobionego wynikające z pokrewieństwa względem jego krewnych biologicznych.

Jeżeli potrzebują Państwo porady prawnej w sprawach adopcji Kancelaria Adwokacka CSWAdwokaci zaprasza do kontaktu.

Siedziba główna:
ul. Ariańska 18/7
31-505 Kraków

sprawdź na mapie

Dane kontaktowe:

Adw. Marcin Czekaj
tel: +48 608 474 523
e-mail: m.czekaj@cswadwokaci.pl

Adw. Paulina Wilk
tel: +48 505 966 861
e-mail: p.wilk@cswadwokaci.pl