17 maja 2021

Zmiana miejsca zamieszkania dziecka po rozwodzie

Adwokat rozwód alimenty

Rozwód rodziców jest dla dziecka wielkim przeżyciem, ponieważ najczęściej wiąże się z tym, że jednego z opiekunów będzie widywało rzadziej niż drugiego. Należy jednak pamiętać, że ustalenie miejsca zamieszkania nieletniego jest sprawą kluczową, ponieważ chodzi wyłącznie o jego dobro. Tak więc, w treści wyroku rozwodowego sąd ma obowiązek zdecydować także o pełnionej władzy rodzicielskiej. Musi także wskazać centrum życiowe dziecka, które ma być podyktowane głównie względami praktycznymi i dobrem jego rozwoju.

Miejsce zamieszkania dziecka po rozwodzie

Zgodnie z art. 26 § 1 k.c. miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest co do zasady miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Sytuacja jest najprostsza wówczas, gdy strony są zgodne odnośnie wychowania i kontaktów z dzieckiem. W takiej sytuacji rzadko się zdarza, by Sąd nie uwzględnił stanowiska rodziców w zakresie miejsca zamieszkania nieletniego. Jak to jednak bywa, życie pokazuje, że wcale nie jest tak łatwo i strony nie są w stanie samodzielnie się porozumieć. Adwokat od rozwodów reprezentuje więc ich również na etapie postępowanie o ustalenie władzy rodzicielskiej.

Pojawia się jednak jeszcze jeden problem. Co zrobić w sytuacji, gdy oboje rodzice po rozwodzie mają pełną władzę rodzicielską, a ten u którego nieletni mieszka przez dłuższy czas planuje przeprowadzkę na drugi koniec Polski? Sprawy tego typu zaliczane są do tzw. istotnych spraw dziecka, dlatego drugi z opiekunów musi wyrazić zgodę na przeprowadzkę.

Brak zgody na przeprowadzkę dziecka po rozwodzie

Wiadomo, jeżeli obojgu rodzicom zależy w równym stopniu na dziecku i chcą je widywać zapewne nie wyrażą zgody na żaden wyjazd. Co wówczas możemy zrobić? Mimo, że sprawa się komplikuje, powinniśmy wystąpić do Sądu z wnioskiem o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka, w tym wypadku o wyrażenie zgody na zmianę miejsca zamieszkania potomka. W tym przypadku adwokat od rozwodów i spraw rodzinnych może okazać się pomocny z uwagi na znajomość przepisów, co pozwoli znacząco skrócić czas oczekiwania na wokandę i wyrok. Pamiętajmy, wyjazd bez zgody ex – małżonka może być przyczyną kłopotów.

Ograniczona władza rodzicielska a przeprowadzka z dzieckiem

Pojawia się kolejne pytanie, co w sytuacji, gdy Sąd nam powierzył władzę rodzicielską, a drugiemu ograniczono możliwość współdecydowania a istotnych kwestiach dotyczących nieletnich np. edukacja, leczenie, wyjazdy zagraniczne itp. Czy wówczas możemy zmienić miejsce zamieszkania dziecka po rozwodzie bez zgody ex-małżonka? Pamiętajmy, ograniczenie władzy rodzicielskiej jednego z rodziców do określonych uprawnień wobec dziecka nie oznacza automatycznie wyłączenia go z możliwości współdecydowania o niektórych istotnych sprawach swojej pociechy. Tak więc, chcąc uniknąć kłopotów, adwokat od spraw rozwodowych i rodzinnych pomoże nam uzyskać zgodę na przeprowadzkę.

Tylko rodzic wykonujący jednoosobowo władzę rodzicielską decyduje sam o miejscu pobytu dziecka. Co więcej, wola małoletniego pozostającego pod władzą rodzicielską nie rozstrzyga o jego miejscu zamieszkania w sensie prawnym.

Rozwód rodziców nie rozchodzi się echem u dzieci, dlatego warto zadbać o ich dobro i jak najszybciej rozwiązać sporne kwestie. W sprawach rodzinnych pomoże nam adwokat od rozwodów, który dodatkowo podpowie, co i w jaki sposób należy zrobić, by bez szkody dla małoletnich formalnie zakończyć związek małżeński.

Siedziba główna:
ul. Ariańska 18/7
31-505 Kraków

sprawdź na mapie

Dane kontaktowe:

Adw. Marcin Czekaj
tel: +48 608 474 523
e-mail: m.czekaj@cswadwokaci.pl

Adw. Paulina Wilk
tel: +48 505 966 861
e-mail: p.wilk@cswadwokaci.pl