25 maja 2020

Rozwód z orzeczeniem o winie, czyli wszystko co powinniście o nim wiedzieć

rozwód z orzeczeniem o winie Adwokat rozwód

Ile kosztuje rozwód z orzeczeniem o winie i jakie niesie konsekwencje

Rozwód z orzeczeniem o winie nie jest prosty. Sprawa rozwodowa potrafi ciągnąć się przez kilka miesięcy, bądź w ekstremalnych sytuacjach (gdy w grę wchodzą duże pieniądze) i lat. Podczas rozprawy sąd nie tylko wydaje wyrok w sprawie, ale także zobowiązany jest do przesłuchania świadków, którzy mają jednoznacznie potwierdzić lub zaprzeczyć winie jednego z małżonków przez którego miał nastąpić rozpad pożycia małżeńskiego. Jak wygląda rozwód z orzeczeniem o winie i ile kosztuje? Czy rozwód z orzeczeniem winy ma wpływ na podział majątku?

Rozwód z orzeczeniem o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie, czyli jak sama nazwa wskazuje następuje z winy jednego z małżonków, który w rażący sposób naruszył warunki pożycia małżeńskiego. Nierzadko, w takich sprawach, adwokat od rozwodów wydaje się być niezastąpiony. Jego zadanie nie ogranicza się wyłącznie do reprezentowania klienta w sądzie, ale przede wszystkim jest on nieocenionym wsparciem, również emocjonalnym, na każdym etapie postępowania, począwszy od napisania pozwu o rozwód z orzeczeniem o winie. Należy w tym miejscu wyraźnie podkreślić, że jeżeli Sąd uzna jedną ze stron za odpowiedzialną za rozpad pożycia małżeńskiego, wówczas druga z nich, niejako w ramach rekompensaty, może starać się o alimenty na żonę lub męża. Ale czy rozwód z orzeczeniem o winie ma wpływ także na podział majątku? Poznajcie inne jego konsekwencje.

Rozwód z winy męża lub żony, czyli najczęstsze przyczyny rozwodów

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w 2019 roku, najczęstszymi przyczynami rozwodów były (według ilości od najczęstszych):Rozwód z orzeczeniem o winie adwokat

 • Niedochowanie wierności małżeńskiej (zdrada).
 • Nadużywanie alkoholu przez jednego z małżonków.
 • Naganny stosunek do członków rodziny.
 • Trudności mieszkaniowe.
 • Nieporozumienia na tle finansowym.
 • Niezgodność charakterów.
 • Niedobór seksualny.
 • Dłuższa nieobecność.
 • Różnice światopoglądowe.
 • Narkotyki.
 • Hazard.
 • Inne.

Raczej nikt nie powinien mieć wątpliwości, które z wyżej wymienionych przyczyn, pozwalają o ubieganie się o rozwód z orzeczeniem o winie.

Jak napisać pozew o rozwód z orzeczeniem o winie?

Jeżeli któryś z małżonków decyduje się na rozwód z orzeczeniem o winie, może samodzielnie napisać pozew rozwodowy. Z doświadczenia wiemy jednak, że ten rodzaj sprawy bywa najbardziej problematyczny dla stron. Wiąże się z negatywnymi emocjami, co z kolei skutkuje tym, że nie do końca świadomie, popełniamy błędy. W związku z powyższym warto zlecić prowadzenie sprawy rozwodowej doświadczonemu adwokatowi, który krok po kroku przeprowadzi nas przez cały proces i w naszym imieniu napisze pozew o rozwód z orzeczeniem o winie.

O tym, jakie elementy powinien zawierać pozew o rozwód z orzeczeniem o winie czy bez, szerzej pisaliśmy tutaj.

Materiały dowodowe w sprawie

W przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie sąd nie tylko wydaje wyrok w sprawie, ale także musi zapoznać się z materiałami dowodowymi potwierdzającymi winę jednego z małżonków. Środkami dowodowymi w sprawie mogą być na przykład:

 • zeznania stron,
 • zeznania świadków,
 • zdjęcia, nagrania audio / wideo,
 • sms-y, mms-y,
 • notatki z interwencji policji.

Rozwód z orzeczeniem o winie – konsekwencje

Orzeczenie rozwodu skutkuje powstaniem obowiązku alimentacyjnego. Przepisy rozróżniają dwa rodzaje tego obowiązku. W obu przypadkach orzeczenie winy wpływa na ich stosowanie:

Zwykły obowiązek alimentacyjny

Wiąże on oboje małżonków i przewiduje, iż małżonek który znajduje się w niedostatku może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego. Należny jednakże podkreślić, iż prawo takie ma wyłącznie małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładowi pożycia.

Obowiązek alimentacyjny małżonka wyłącznie winnego

W przypadku gdy sąd orzeknie wyłączną winę jednego z małżonków, ten drugi ma prawo wystąpić z żądaniem alimentacyjnym w sytuacji gdy rozwód pociągnął za sobą istotnie pogorszenie jego sytuacji materialnej. W tej sytuacji nie ma potrzeby aby małżonek niewinny znajdował się w niedostatku. Należy pamiętać, iż obowiązek ten jest nieograniczony czasowo. Może dojść do sytuacji gdzie w sprawie o rozwód nie zostanie sformułowane roszczenie alimentacyjne, natomiast pojawić się może w późniejszym okresie.

Wobec powyższego orzeczenie o winie powoduje, iż wyłącznie winny małżonek nie może domagać się alimentów a także ciąży na nim obowiązek alimentacyjny, który może być nieograniczony czasowo. Wygaśniecie tego obowiązku przewidziane jest w sytuacji zawarcia nowego małżeństwa przez małżonka niewinnego. Gdy to winny małżonek zawrze nowy związek małżeński to jego obowiązek alimentacyjny cały czas jest utrzymany w mocy.

Konsekwencje orzeczenia wyłącznej winy w rozkładnie pożycia są doniosłe i mogą trwać latami. Z tego względu warto skorzystać z pomocy adwokata, który przygotuje do rozprawy, wyjaśni skutki treści orzeczeń oraz pomoże przygotować odpowiednią taktykę procesową, która zmaksymalizuje szanse pozytywnego zakończenia sprawy.

Rozwód z orzeczeniem o winie, a podział majątku

Jak już wskazano sąd co do zasady w wyroku rozwodowym orzeka o winie. Może to być wyłączna wina jednego z małżonków lub wina obu małżonków.

Kwestią, która wymaga omówienia jest odpowiedź na pytanie jaki skutek ma orzeczenie wyłącznej winy na postępowanie w przedmiocie podziału majątku, czyli czy rozwód z orzeczeniem o winie ma wpływ na podział majątku.

W tym miejscu należy wskazać, iż przepisy dotyczące orzeczenia winy jednoznacznie wskazują, iż mowa nie tylko o konkretnym zachowaniu, ale także o tym, iż musi istnieć związek przyczynowy pomiędzy naruszeniem obowiązków małżeńskich, a powstałym rozkładem pożycia małżeńskiego. Zachowania, które mogą się przyczynić do powstania rozkładu pożycia nie zostały precyzyjnie określone, jednakże ich spektrum jest bardzo szerokie.

W przypadku podziału majątku ustawodawca przewidział sytuacje, w której może dojść do nierównego podziału dorobku. Jednakże przyczyny zawsze muszą dotyczyć kwestii majątkowych. Wynika to wprost z treści przepisu, który mówi, iż z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku.

Wobec powyższego należy jednoznacznie wskazać, iż orzeczenie winy, co do zasady nie ma wpływu na wynik postępowania podział majątku.

Można jednakże sobie wyobrazić szereg sytuacji gdzie naganne zachowania jednej ze stron przyczynią się bezpośrednio do rozkładu pożycia i jednocześnie będą miały wpływ na podział majątku. Decydujący jest stan faktyczny w konkretnej sprawie.

W takiej sytuacji warto skorzystać z pomocy adwokata, który przygotuje taktykę procesową pozwalająca na pełne wykorzystanie argumentów strony w sprawie o rozwód. Jednocześnie zadba aby postępowanie dowodowe przygotowało dobry fundament do sprawy o podział majątku.

Rozwód z orzeczeniem o winie – koszty

Wiele osób zastanawia się, ile kosztuje rozwód z orzeczeniem o winie i czy jest on droższy od tego bez orzekania, kto ponosi odpowiedzialność za rozpad pożycia małżeńskiego.

Opłaty sądowe a rozwód z orzeczeniem o winie

Opłaty sądowe w sprawach o rozwód są takie same, niezależnie czy jest mowa o rozwodzie bez orzekania o winie stron, czy też o rozwodzie z winy jednej lub obu stron postępowania. Opłata stała wnoszona przy składaniu pozwu do właściwego sądu to 600 zł. Należy przy tym wskazać, iż jeśli strona wnosi także o dokonanie podziału majątku to należy uiścić dodatkową opłatę. Standardowo wynosi ona 1000 zł. W sytuacji gdy wniosek zawiera zgodny projekt podziału majątku opłata wyniesie 300 zł.

Rozwód z orzeczeniem o winie koszty adwokata

Jeśli chodzi o koszty reprezentacji przez adwokata w sprawie o rozwód, to są one ustalane indywidualnie po dokładnej analizie dokumentacji oraz stanu faktycznego sprawy. Z uwagi na czas trwania postępowania i stopień skomplikowania, sprawy rozwodowe z żądaniem orzeczenia winy związane są z wyższymi kosztami reprezentacji. Dynamika postępowania sprawia, iż już na początkowym etapie postępowania analizowane są rożne scenariusze i w zależności od rozwoju sytuacji ustalane jest wynagrodzenie. Dzięki temu klient jeszcze przed wniesieniem sprawy ma pełną informację dotyczącą kosztów sprawy, co pozwala mu na podjęcie decyzji bez obaw o konsekwencje finansowe.

Jeśli chcesz złożyć pozew o rozwód to nasza kancelaria adwokacka udzieli wszelkich niezbędnych informacji i kompleksowo poprowadzi sprawę.

 

 

pin

Siedziba główna:
ul. Ariańska 18/7
31-505 Kraków

sprawdź na mapie
sent

Dane kontaktowe:

Adw. Marcin Czekaj
tel: +48 608 474 523
e-mail: m.czekaj@cswadwokaci.pl

Adw. Paulina Wilk
tel: +48 505 966 861
e-mail: p.wilk@cswadwokaci.pl